Privacy Policy

Status: 22 juli 2021

Innehållsöversikt

Ansvarig person

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

Mobil: +49 172 5435864
Post: info@blitzgewitter.com

Auktoriserade representanter: Christian Radtke.

E-postadress: info@blitzgewitter.com.

Tryck: www.blitzgewitter.com.

Översikt över behandlingen

.
I översikten nedan sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen av dem och hänvisar till de registrerade.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Inventaruppgifter (t.ex. namn, adresser).
 • Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider).
 • Avtalsuppgifter (t.ex. föremål för avtalet, villkor, kundkategori).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik).

Kategorier av registrerade

.

 • Affärs- och avtalspartners.
 • Kommunikationspartner.
 • Medlemmar.
 • Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).

Syfte med behandlingen

.

 • Förmedling av vår onlinetjänst och användarupplevelse.
 • Konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsverksamhetens effektivitet).
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär).
 • Marknadsföring.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Profilering med användarrelaterad information (skapa användarprofiler).
 • Remarketing.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Förmedling av avtalstjänster och kundservice.
 • Hantera och svara på förfrågningar.
 • Targeting (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller för annat innehåll).

Relevant rättslig grund

.
Nedan följer en översikt över de rättsliga grunderna i GDPR som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt hemland. Om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsförklaringen.

  • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO) – Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål

.

 • Avtalsuppfyllelse och förfrågningar inför avtal (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att genomföra åtgärder inför ett avtal som vidtagits på den registrerades begäran.
 • Skydd av vitala intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. d. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen.
 • Rättmätiga intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, utom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Nationella dataskyddsbestämmelser i Tyskland: Utöver dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser om dataskydd i Tyskland. Dessa omfattar särskilt lagen om skydd mot missbruk av personuppgifter vid databehandling (Federal Data Protection Act – BDSG). BDSG innehåller särskilt särskilda bestämmelser om rätten till information, rätten till radering, rätten till invändningar, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, behandling för andra ändamål och överföring samt automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering. Dessutom regleras databehandling för anställningsförhållanden (§ 26 BDSG), särskilt när det gäller upprättande, genomförande eller avslutande av anställningsförhållanden samt arbetstagarnas samtycke. Dessutom kan de enskilda delstaternas dataskyddslagar gälla.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för förekomst och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter, för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, inmatning av, utlämnande av, försäkran om tillgänglighet och åtskillnad av uppgifterna. Vi har också rutiner för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromisser om uppgifter. Dessutom tar vi hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utvecklingen eller valet av hårdvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

Förkortning av IP-adressen: Om IP-adresser behandlas av oss eller av de tjänsteleverantörer och tekniker som används och behandlingen av en fullständig IP-adress inte är nödvändig, förkortas IP-adressen (även kallad “IP-maskering”). I den här processen tas de två sista siffrorna eller den sista delen av IP-adressen efter ett stopp bort eller ersätts med jokertecken. Förkortningen av IP-adressen är avsedd att förhindra eller göra det betydligt svårare att identifiera en person med hjälp av IP-adressen.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// på adressraden i din webbläsare.

Överföring av personuppgifter

I samband med vår behandling av personuppgifter kan uppgifterna överföras till eller lämnas ut till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller personer. Mottagarna av dessa uppgifter kan t.ex. vara tjänsteleverantörer som har fått i uppdrag att utföra it-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är integrerade i en webbplats. I sådana fall följer vi de rättsliga kraven och sluter i synnerhet lämpliga kontrakt eller avtal för att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

Dataöverföring inom organisationen: Vi kan överföra personuppgifter till andra organ inom vår organisation eller ge dem tillgång till dessa uppgifter. Om överföringen sker i administrativt syfte, grundar sig överföringen av uppgifter på våra legitima företags- och affärsintressen, eller om den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsrelaterade skyldigheter, eller om det finns ett samtycke från de registrerade eller ett lagligt tillstånd.

Databearbetning i tredjeländer

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med att vi använder tjänster från tredje part eller avslöjar eller överför uppgifter till andra personer, enheter eller företag, kommer detta endast att ske i enlighet med lagen.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring behandlar vi eller låter vi endast behandla uppgifter i tredjeländer med en erkänd dataskyddsnivå, avtalsförpliktelse genom EU-kommissionens så kallade standardskyddsklausuler, i närvaro av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (artikel 44-49 i DSGVO, EU-kommissionens informationssida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Användning av kakor

.
Cookies är textfiler som innehåller data från besökta webbplatser eller domäner och som lagras av en webbläsare på användarens dator. Det primära syftet med en cookie är att lagra information om en användare under eller efter dennes besök i en onlinetjänst. Den lagrade informationen kan till exempel omfatta språkinställningar på en webbplats, inloggningsstatus, en kundvagn eller var en video har setts. Vi inkluderar även andra tekniker som utför samma funktioner som cookies (t.ex. där användaruppgifter lagras med hjälp av pseudonyma online-identifierare, även kända som “användar-ID:n”).

Följande typer och funktioner av cookies kan särskiljas:

  • Temporära cookies (även: sessionscookies): Temporära cookies raderas senast när användaren har lämnat ett onlineerbjudande och stängt sin webbläsare.
  • Permanenta cookies: Permanenta cookies lagras även efter att webbläsaren stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller föredraget innehåll kan visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. På samma sätt kan användarnas intressen som används för mätning av sortiment eller marknadsföring lagras i en sådan cookie.

.

  • Förstagarcookies: Förstagarcookies sätts av oss.
  • Tredjepartscookies (även: tredjepartscookies): Tredjepartscookies används huvudsakligen av annonsörer (så kallade tredje parter) för att behandla användarinformation.
  • Nödvändiga (även: nödvändiga eller absolut nödvändiga) cookies: Cookies kan å ena sidan vara absolut nödvändiga för driften av en webbplats (t.ex. för att lagra inloggningar eller andra användaruppgifter eller av säkerhetsskäl)

.

 • Cookies för statistik, marknadsföring och personalisering: Dessutom används cookies vanligtvis också i samband med mätning av utbudet och när en användares intressen eller beteende (t.ex. visning av visst innehåll, användning av funktioner etc.) på enskilda webbplatser lagras i en användarprofil. Sådana profiler används till exempel för att visa användare innehåll som matchar deras potentiella intressen. Detta förfarande kallas också för “spårning”, dvs. spårning av användarnas potentiella intressen. Om vi använder cookies eller spårningsteknik kommer vi att informera dig separat i vår dataskyddsförklaring eller i samband med att vi inhämtar samtycke.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Vilken rättslig grund vi använder för att behandla dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber dig om samtycke eller inte. Om detta är fallet och du samtycker till användningen av cookies är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ditt uttalade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i samband med affärsverksamheten för vårt onlineutbud och dess förbättring) eller om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Lagringstid: Om vi inte ger dig uttrycklig information om lagringstiden för permanenta cookies (t.ex. i samband med en så kallad cookie opt-in), kan du anta att lagringstiden kan vara upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändning (opt-out): Avhängigt av om behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookie-teknik (gemensamt kallat “opt-out”). Du kan inledningsvis förklara din invändning med hjälp av dina webbläsarinställningar, t.ex. genom att inaktivera användningen av cookies (vilket också kan begränsa funktionaliteten i vårt onlineerbjudande). En invändning mot användningen av cookies för marknadsföring på nätet kan också förklaras med hjälp av en rad olika tjänster, särskilt när det gäller spårning, via webbplatserna https://optout.aboutads.info och https://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan du få ytterligare instruktioner om hur du kan göra invändningar i samband med informationen om tjänsteleverantörer och cookies som används.

Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtycke: Vi använder ett förfarande för hantering av samtycke till cookies där användarnas samtycke till användningen av cookies, eller till den behandling och de leverantörer som anges i förfarandet för hantering av samtycke till cookies, kan erhållas, hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen sparas för att inte behöva upprepa begäran och för att kunna bevisa samtycket i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-in-cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att kunna tilldela samtycket till en användare eller dennes enhet. Med förbehåll för individuell information om leverantörerna av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringen av samtycket kan vara upp till två år. I detta fall skapas och lagras en pseudonym användaridentifierare med tidpunkten för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) samt den webbläsare, det system och den slutenhet som används.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Uppförande av uppgifter i enlighet med stadgar eller arbetsordningen

.
Vi behandlar uppgifter om våra medlemmar, supportrar, intresserade parter, affärspartner eller andra personer (tillsammans “registrerade”) om vi har ett medlemskap eller annan affärsrelation med dem och utför våra uppgifter och är mottagare av tjänster och förmåner. Dessutom behandlar vi de registrerades uppgifter på grundval av våra legitima intressen, t.ex. när det gäller administrativa uppgifter eller PR-arbete.

De uppgifter som behandlas på detta sätt, uppgifternas art, omfattning och syfte samt nödvändigheten av behandlingen avgörs av det underliggande medlemskapet eller avtalsförhållandet, varifrån nödvändigheten av eventuella uppgiftslämnande också följer (i andra avseenden hänvisar vi till nödvändiga uppgifter).

Vi raderar uppgifter som inte längre behövs för att uppfylla våra lagstadgade och affärsmässiga syften. Detta bestäms i enlighet med respektive uppgifter och avtalsförhållanden. Vi behåller uppgifterna så länge som de är relevanta för affärstransaktioner, samt med hänsyn till eventuella garanti- eller ansvarsskyldigheter som grundar sig på vårt legitima intresse av att reglera dem. Behovet av att bevara uppgifterna ses över regelbundet, men i övrigt gäller de lagstadgade lagringsskyldigheterna.

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori).
 • Interesserade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster), medlemmar, affärs- och avtalspartner.
 • Syfte med behandlingen: Tillhandahålla avtalstjänster och kundservice, kontaktförfrågningar och kommunikation, hantera och besvara förfrågningar.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Registrering, inloggning och användarkonto

.
Användare kan skapa ett användarkonto. Som en del av registreringsprocessen får användarna de obligatoriska uppgifter som krävs och som behandlas för att tillhandahålla användarkontot på grundval av uppfyllandet av avtalsenliga skyldigheter. De behandlade uppgifterna omfattar särskilt inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord och e-postadress).

Vid användning av våra registrerings- och inloggningsfunktioner samt vid användning av användarkontot lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användares åtgärd. Lagringen grundar sig på våra legitima intressen och användarnas intressen av skydd mot missbruk och annan obehörig användning. Dessa uppgifter lämnas i princip inte vidare till tredje part om det inte är nödvändigt för att driva våra anspråk eller om det finns en rättslig skyldighet att göra det.

Användare kan få information via e-post om processer som är relevanta för deras användarkonto, t.ex. tekniska ändringar.

Raderande av uppgifter efter uppsägning: Om användarna har avslutat sitt användarkonto kommer deras uppgifter om användarkontot att raderas, med förbehåll för användarnas eventuella juridiska tillstånd, skyldighet eller samtycke.

Det är användarnas ansvar att säkerhetskopiera sina data vid uppsägning innan avtalet löper ut. Vi har rätt att oåterkalleligt radera alla användaruppgifter som sparats under avtalets giltighetstid.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Syfte med behandlingen: Tillhandahålla avtalstjänster och kundservice, säkerhetsåtgärder, hantera och besvara förfrågningar.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Samhällsfunktioner

Med hjälp av våra community-funktioner kan användarna delta i samtal eller andra utbyten med varandra. Observera att användningen av community-funktionerna endast är tillåten i enlighet med tillämplig lagstiftning, våra villkor och riktlinjer samt andra användares och tredje parters rättigheter.

Användarnas inlägg är offentliga: Inlägg och innehåll som skapas av användare är offentligt synliga och tillgängliga.

Inställning av inläggs synlighet: Användare kan använda inställningar för att bestämma i vilken utsträckning de inlägg och det innehåll de skapar är synliga eller tillgängliga för allmänheten eller endast för vissa personer eller grupper.

Rätt att radera: Det är tillåtet att radera bidrag, innehåll eller information som tillhandahålls av användare i den utsträckning det är nödvändigt efter vederbörligt övervägande om det finns konkreta indikationer på att de utgör en överträdelse av rättsliga bestämmelser, våra riktlinjer eller tredje parts rättigheter.

Skydd av egna uppgifter: Användarna bestämmer själva vilka uppgifter de lämnar ut om sig själva i vårt onlineutbud. Till exempel när användare lämnar personlig information eller deltar i samtal. Vi ber användarna att skydda sina uppgifter och att publicera personuppgifter endast med försiktighet och endast i den utsträckning det är nödvändigt. I synnerhet ber vi användarna att vara särskilt noga med att skydda sina åtkomstuppgifter och att använda säkra lösenord (dvs. framför allt teckenkombinationer som är så långa och slumpmässiga som möjligt).

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Syfte med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, säkerhetsåtgärder.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Bloggar och publikationer

Vi använder bloggar eller jämförbara medel för kommunikation och publicering online (nedan kallat publiceringsmedium). Uppgifter om läsare behandlas för publikationsmediets ändamål endast i den utsträckning som krävs för presentationen och kommunikationen mellan författare och läsare eller av säkerhetsskäl. I övrigt hänvisar vi till informationen om behandlingen av besökare på vårt publikationsmedium inom ramen för detta meddelande om dataskydd.

Kommentarer och bidrag: När användare lämnar kommentarer eller andra bidrag kan deras IP-adresser lagras på grundval av våra legitima intressen. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, otillåten politisk propaganda osv.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att på grundval av våra legitima intressen behandla användarnas uppgifter för att upptäcka skräppost.

På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att lagra användarnas IP-adresser så länge undersökningarna pågår och att använda cookies för att undvika flerfaldig röstning.

De personuppgifter som lämnas i samband med kommentarer och bidrag, all kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsrelaterad information lagras permanent av oss tills användaren motsätter sig detta.

Prenumeration av kommentarer: Uppföljande kommentarer kan prenumereras av användare med deras samtycke. Användarna får ett bekräftelsemail för att bekräfta att de är ägare till den angivna e-postadressen. Användarna kan när som helst avbryta prenumerationen på pågående kommentarer. Bekräftelsen kommer att innehålla instruktioner om hur du kan avsluta din prenumeration. För att bevisa användarnas samtycke lagrar vi tiden för prenumerationen tillsammans med användarnas IP-adress och raderar denna information när användarna avregistrerar sig.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration, dvs. återkalla ditt samtycke. Vi kan lagra avregistrerade e-postadresser i upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi raderar dem för att bevisa att samtycke tidigare gavs. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till ett eventuellt försvar mot krav. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas.

Akismet antispamkontroll: Vi använder tjänsten “Akismet” på grundval av våra legitima intressen. Med hjälp av Akismet kan kommentarer från riktiga personer skiljas från spamkommentarer. För detta ändamål skickas alla kommentarer till en server i USA, där de analyseras och lagras i fyra dagar för att kunna jämföras. Om en kommentar har klassificerats som skräppost lagras uppgifterna efter denna tid. Denna information omfattar det namn som skrivs in, e-postadressen, IP-adressen, kommentarens innehåll, hänvisaren, information om vilken webbläsare som används samt datasystem och tidpunkt för inlägget.

Användarna är välkomna att använda pseudonymer eller att avstå från att ange sitt namn eller sin e-postadress. De kan helt förhindra överföringen av uppgifter genom att inte använda vårt kommentarsystem. Det vore synd, men tyvärr ser vi inga alternativ som fungerar lika effektivt.

DISQUS kommentarsfunktion: Vi använder DISQUS kommentartjänst utifrån vårt legitima intresse av effektiv, säker och användarvänlig hantering av kommentarer.

För att använda DISQUS kommentarfunktion kan användaren logga in via sitt eget DISQUS-användarkonto eller ett befintligt konto i sociala medier (t.ex. OpenID, Facebook, Twitter eller Google). DISQUS får användarens inloggningsuppgifter från plattformarna. Det är också möjligt att använda DISQUS kommentarsfunktion som gäst utan att skapa eller använda ett användarkonto hos DISQUS eller någon av de angivna leverantörerna av sociala medier.

Vi bäddar bara in DISQUS med dess funktioner på vår webbplats, vilket gör att vi kan påverka användarnas kommentarer. Användarna ingår dock ett direkt avtalsförhållande med DISQUS, enligt vilket DISQUS behandlar användarnas kommentarer och är kontaktperson för eventuell radering av användarnas uppgifter. Vi hänvisar till DISQUS sekretesspolicy och påpekar också för användarna att de kan utgå från att DISQUS kommer att lagra deras IP-adress och tidpunkten för kommentaren utöver kommentarens innehåll. Cookies kan också lagras på användarnas datorer och användas för att visa reklam.

Profilbilder från Gravatar: Vi använder tjänsten Gravatar i vårt online-erbjudande och i synnerhet i bloggen.

Gravatar är en tjänst där användare kan registrera och lagra profilbilder och sina e-postadresser. Om användarna lämnar inlägg eller kommentarer på andra webbplatser (särskilt bloggar) med respektive e-postadress kan deras profilbilder visas bredvid inläggen eller kommentarerna. För detta ändamål överförs den e-postadress som användaren anger till Gravatar i krypterad form för att kontrollera om det finns en profil lagrad för den. Detta är det enda syftet med överföringen av e-postadressen. Den används inte för andra ändamål utan raderas efteråt.

Användningen av Gravatar grundar sig på våra legitima intressen, eftersom vi använder Gravatar för att ge författare av inlägg och kommentarer möjlighet att anpassa sina inlägg med en profilbild.

Genom att visa bilderna får Gravatar användarnas IP-adress, eftersom detta är nödvändigt för kommunikationen mellan en webbläsare och en onlinetjänst.

Om användarna inte vill att en användarbild som är kopplad till deras Gravatar-e-postadress ska visas i kommentarerna bör de använda en e-postadress som inte är registrerad hos Gravatar för att kommentera. Vi påpekar också att det också är möjligt att använda en anonym e-postadress eller ingen e-postadress alls om användarna inte vill att deras e-postadress ska skickas till Gravatar. Användarna kan förhindra överföringen av uppgifter helt och hållet genom att inte använda vårt kommentarsystem.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Syfte med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), säkerhetsåtgärder, hantering av och svar på förfrågningar, kontaktförfrågningar och kommunikation, tillhandahållande av våra onlinetjänster och användarupplevelse.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtal (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO), samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), skydd av vitala intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. d. DSGVO).

Tjänster som används och tjänsteleverantörer:

Kontakt med oss

.
När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) behandlas den information som tillhandahålls av den person som gör förfrågan i den utsträckning som krävs för att svara på kontaktförfrågan och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningar inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för)avtalsförfrågningar och i övrigt på grundval av det legitima intresset av att svara på förfrågningarna.

  • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär)

.

 • Interessenter: Kommunikationspartner.
 • Syfte med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

One marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföring på nätet, vilket i synnerhet kan omfatta marknadsföring av annonsutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (kollektivt “innehåll”) baserat på potentiella användarintressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden, genom vilka information om användaren som är relevant för presentationen av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan t.ex. omfatta innehåll som tittats på, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som använts, vilket datorsystem som använts och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock tillgängliga IP-maskningsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) inom ramen för marknadsföringen online, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av marknadsföringsförfaranden online inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som finns lagrad i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller med hjälp av liknande förfaranden. Dessa cookies kan i allmänhet också läsas senare på andra webbplatser som använder samma förfarande för marknadsföring online och analyseras för att visa innehåll samt kompletteras med ytterligare uppgifter och lagras på servern hos leverantören av förfarandet för marknadsföring online.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter tilldelas profilerna. Detta gäller till exempel om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars marknadsföring online vi använder och nätverket kopplar användarnas profiler till ovannämnda uppgifter. Vi ber dig notera att användarna kan ingå ytterligare avtal med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av registreringsprocessen.

I princip får vi bara tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. Inom ramen för så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra marknadsföringsåtgärder online som har lett till en så kallad konvertering, det vill säga till exempel till att ett avtal har ingåtts med oss. Konverteringsmätningen används endast för att analysera hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder är.

Om inget annat anges ber vi dig anta att de cookies som används lagras i två år.

Anmärkningar om rättsliga grunder: I den mån vi ber användarna om deras samtycke till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

Målgruppering med Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att visa de annonser som placeras i Googles och dess partners annonseringstjänster endast för de användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Google (s.k. “Remarketing Audiences” eller “Google Analytics Audiences”). Med hjälp av Remarketing Audiences vill vi också se till att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse.

  • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser)

.

 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Syfte med behandlingen: marknadsföring, profilering med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler), remarketing, målgruppsbestämning (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annan produktion av innehåll), konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Möjlighet till invändning (opt-out): Vi hänvisar till respektive leverantörs dataskyddsmeddelanden och de invändningsmöjligheter som anges för leverantörerna (så kallad “opt-out”). Om inget uttryckligt undantag har angetts har du möjlighet att stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt onlineerbjudande. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-alternativ, som erbjuds i sammanfattning för respektive region: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Territoriellt: https://optout.aboutads.info.

Tjänster som används och tjänsteleverantörer:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager är en lösning med vilken vi kan hantera så kallade webbplats-taggar via ett gränssnitt och på så sätt integrera andra tjänster i vårt onlineutbud (se ytterligare detaljer i denna dataskyddsdeklaration). Tag Manager i sig (som implementerar taggarna) skapar inga användarprofiler och lagrar inga cookies. Google får endast reda på användarens IP-adress, vilket är nödvändigt för att köra Google Tag Manager. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marknadsföring och webbanalys; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för annonsvisning: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Targeting med Google Analytics: . Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ads och konverteringsmätning: Vi använder marknadsföringsprocessen online “Google Ads” för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor etc.) så att de visas för användare som har ett förmodat intresse för annonserna. Vi mäter också konverteringen av annonserna. Vi får dock bara veta det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en så kallad “konverteringsspårningstagg”. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: Vi använder “Google Marketing Platform” (och tjänster som “Google Ad Manager”) för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor osv.). Google Marketing Platform kännetecknas av att annonser visas i realtid utifrån användarnas förmodade intressen. Detta gör det möjligt för oss att visa annonser för och inom vårt online-erbjudande på ett mer målinriktat sätt så att användarna endast får se annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som han eller hon har varit intresserad av på andra onlinetjänster kallas detta för remarketing. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Närvaro på sociala medier

.
Vi upprätthåller online-närvaro i sociala nätverk och behandlar användaruppgifter i detta sammanhang för att kommunicera med användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Vi vill påpeka att användaruppgifter kan behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan leda till risker för användarna eftersom det till exempel kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter.

Användaruppgifter behandlas dessutom vanligen i sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användarprofiler kan till exempel skapas utifrån användarnas användningsbeteende och intressen. Användarprofilerna kan i sin tur användas till exempel för att placera reklam inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan uppgifter som är oberoende av de enheter som används av användarna också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad presentation av respektive former av behandling och möjligheterna att göra invändningar (opt-out) hänvisar vi till de dataskyddsdeklarationer och den information som tillhandahålls av operatörerna för respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter vill vi också påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

Facebook: Vi är gemensamt ansvariga med Facebook Ireland Ltd. för insamlingen (men inte för den fortsatta behandlingen) av uppgifter från besökare på vår Facebook-sida (så kallad “fan page”). Dessa uppgifter omfattar information om vilka typer av innehåll som användarna tittar på eller interagerar med, eller vilka åtgärder de vidtar (se under “Saker som du och andra gör och tillhandahåller” i Facebooks datapolicy: https://www. facebook.com/policy), samt information om de enheter som användarna använder (t.ex. IP-adresser, operativsystem, webbläsartyp, språkinställningar, cookie-data; se under “Enhetsinformation” i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy). Som förklaras i Facebooks sekretesspolicy under “Hur använder vi den här informationen?” samlar Facebook också in och använder information för att tillhandahålla analystjänster, kallade “Page Insights”, till sidoperatörer för att ge dem insikter om hur människor interagerar med deras sidor och med innehåll som är kopplat till dem. Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook (“Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), där det särskilt fastställs vilka säkerhetsåtgärder som Facebook måste iaktta och där Facebook har gått med på att följa de registrerades rättigheter (dvs. användarna kan t.ex. skicka information eller begäran om radering direkt till Facebook). Användarnas rättigheter (särskilt rätten till information, radering, invändningar och klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten) begränsas inte av avtalen med Facebook. Ytterligare information finns i “Information om Page Insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Typer av uppgifter som behandlas: Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Syfte med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, återkoppling (t.ex. insamling av återkoppling via onlineformulär), marknadsföring.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Tjänster som används och tjänsteleverantörer:

Plugins och inbäddade funktioner samt innehåll

Vi införlivar i vårt online-erbjudande funktionella och innehållsmässiga element som erhålls från servrarna hos deras respektive leverantörer (nedan kallade “tredjepartsleverantörer”). Det kan t.ex. vara grafik, videor eller stadskartor (nedan kallat “innehåll”).

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen krävs alltså för att dessa innehåll eller funktioner ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som “web beacons”) för statistiska eller marknadsföringsändamål. “Pixeltaggar” kan användas för att analysera information om t.ex. besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättsliga grunder: I den mån vi ber användarna om deras samtycke till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

Instagram-plugins och -innehåll: Vi är gemensamt ansvariga med Facebook Ireland Ltd. för att samla in eller ta emot “händelsedata” som samlas in av Facebook genom Instagram-funktioner (t.ex. (t.ex. funktioner för inbäddning av innehåll) som körs på vår onlinetjänst eller i samband med en överföring i syfte att: a) visa innehåll och reklaminformation som är relevant för användarnas upplevda intressen, b) leverera kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. rikta sig till användare via Facebook Messenger) och c) förbättra annonsleverans och personalisera funktioner och innehåll (t.ex. förbättra möjligheten att identifiera vilket innehåll eller vilken reklaminformation som är relevant för användarnas upplevda intressen). Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook (“Controller’s Addendum”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) som särskilt anger vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste iaktta (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och där Facebook har gått med på att följa de registrerades rättigheter (dvs. användare kan t.ex. lämna information eller begära radering direkt till Facebook). Observera: När Facebook förser oss med mätvärden, analyser och rapporter (som är aggregerade, dvs. inte innehåller uppgifter om enskilda användare och är anonyma för oss), utförs denna behandling inte under delat ansvar utan under ett databehandlingsavtal (“Databehandlingsvillkor”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). , “Villkor för datasäkerhet” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och när det gäller behandling i USA baserat på standardavtalsklausuler (“Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Användarnas rättigheter (särskilt rätten till information, radering, invändningar och klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten) begränsas inte av avtalen med Facebook.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Intervjuade personer: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Syfte med behandlingen: Tillhandahållande av vårt onlineerbjudande och vår användarupplevelse, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, marknadsföring, profilering med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO), samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO).

Tjänster som används och tjänsteleverantörer:

Ändra och uppdatera sekretesspolicy

.
Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska innehållet i vår sekretesspolicy. Vi kommer att anpassa sekretesspolicyn så snart förändringar i den databehandling som vi utför gör det nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

När vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy bör du notera att adresserna kan ändras med tiden och kontrollera uppgifterna innan du kontaktar oss.

Rättigheter för registrerade personer

.
Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

  • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, av skäl som har att göra med din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

.

 • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter, samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifter om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig rättas.
 • Rätt till radering och begränsning av behandling: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifter om dig raderas utan dröjsmål, eller alternativt, i enlighet med lagen, begära begränsning av behandlingen av uppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven, eller att kräva att de överförs till en annan ansvarig person.
 • Klagan till tillsynsmyndigheten: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot kraven i dataskyddsförordningen.

Definitioner av termer

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i denna integritetspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras främst i artikel 4 i GDPR. De rättsliga definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att hjälpa dig att förstå dem. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

  • IP-maskning: “IP-maskning” är en metod där den sista oktetten, dvs. de två sista siffrorna i en IP-adress, raderas så att IP-adressen inte längre kan användas för att unikt identifiera en person. Därför är IP-maskering ett sätt att pseudonymisera behandlingsförfaranden, särskilt vid marknadsföring på nätet

.

 • Konverteringsmätning: Konverteringsmätning (även kallad “utvärdering av besök och åtgärder”) är ett förfarande som gör det möjligt att fastställa effektiviteten hos marknadsföringsåtgärder. För detta ändamål lagras en cookie vanligtvis på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och hämtas sedan igen på målwebbplatsen. Detta gör det till exempel möjligt för oss att spåra om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika.
 • Personuppgifter: Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare (t.ex. en cookie) eller en IP-adress. (t.ex. en kaka) eller till en eller flera särskilda egenskaper som är ett uttryck för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profiler med användarrelaterad information: Behandlingen av “profiler med användarrelaterad information”, eller förkortat “profiler”, innefattar varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som går ut på att använda sådana personuppgifter för att identifiera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om kan detta innefatta olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, t.ex. interaktion med webbsidor och deras t.ex. interaktion med webbplatser och deras innehåll osv.) eller för att förutsäga dem (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering.
 • Remarketing: Vi talar om “remarketing” eller “retargeting” när man till exempel i reklamsyfte noterar vilka produkter en användare var intresserad av på en webbplats, för att påminna användaren om dessa produkter på andra webbplatser, till exempel i annonser.
 • Behörig personuppgiftsansvarig: En “ansvarig personuppgiftsansvarig” är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Behandling: “Behandling”: varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det gäller insamling, analys, lagring, överföring eller radering.
 • Målgruppsbildning: Vi talar om målgruppsbildning (eller “anpassad publik”) när målgrupper fastställs för reklamändamål, t.ex. för att visa annonser. Till exempel kan man utifrån en användares intresse för vissa produkter eller ämnen på internet dra slutsatsen att användaren är intresserad av annonser för liknande produkter eller den webbutik där han eller hon tittade på produkterna. I sin tur talar man om “lookalike audiences” (eller liknande målgrupper) när det innehåll som anses lämpligt visas för användare vars profiler eller intressen förmodligen motsvarar de användare för vilka profilerna skapades. Cookies och web beacons används vanligtvis för att skapa anpassade målgrupper och Lookalike Audiences.

Skapad med gratis Datenschutz-Generator.de av Dr. Thomas Schwenke

sv_SESV