Konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej..

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Kontrahent lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej części przesyłki lub ostatniego elementu. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (firma Blitzgewitter Steinburg e.V., Am Bahndamm 12, 25560 Schenefeld, numer telefonu: 0172-5435864 , adres e-mail: info@blitzgewitter.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania..

Konsekwencje odwołania.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy standardowej oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

 

  • .

  • .

   .

   Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy.

   Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

   – w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których wytworzenie wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
   – w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
   – na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które nie mogą być dostarczone przed upływem co najmniej 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   – na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

   Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów

   – za dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć;
   – za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;
   – w przypadku dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

.

 

.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

.
(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

Do
Firma
Blitzgewitter Steinburg e.V.
Przy nasypie kolejowym 12
25560 Schenefeld

Adres e-mail: info@blitzgewitter.com

– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Nazwa konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

– Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.Źródło: Opracowane za pomocą Generatora Polityki Rezygnacji firmy prawniczej Plutte..

pl_PLPL