Privacybeleid

Status: 22 juli 2021

Inhoudsoverzicht

Verantwoordelijke

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

Mobiel: +49 172 5435864
Post: info@blitzgewitter.com

Gemachtigde vertegenwoordigers: Christian Radtke.

E-mailadres: info@blitzgewitter.com.

Afdruk: www.blitzgewitter.com.

Overzicht van de verwerkingen

.
In het onderstaande overzicht wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van de verwerking ervan, en wordt verwezen naar de betrokkenen.

Types van verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudsgegevens (bv. gegevens in onlineformulieren).
 • Contactgegevens (b.v. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Contractgegevens (bv. onderwerp van contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën betrokkenen

.

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Communicatie partners.
 • Leden.
 • Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).

Doeleinden van de verwerking

.

 • Het bieden van onze online service en gebruikerservaring.
 • Conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten).
 • Direct marketing (bv. per e-mail of post).
 • feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier).
 • Marketing.
 • Contact aanvragen en communicatie.
 • Profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Verlening van contractuele diensten en klantenservice.
 • Behandeling en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Targeting (het bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of het anderszins uitgeven van inhoud).

Relevante rechtsgrondslag

.
Hieronder volgt een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR, nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing kan zijn in het land waar u of wij woonachtig of woonachtig zijn. Mochten in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

  • Instemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen

.

 • Contractuele uitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6, lid 1, p. 1, onder b. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Bescherming van vitale belangen (Art. 6(1) p. 1 lit. d. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen.

Nationale voorschriften inzake gegevensbescherming in Duitsland: Naast de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in Duitsland nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing. Daartoe behoort met name de wet inzake de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). De BDSG bevat met name bijzondere voorschriften inzake het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de doorgifte en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering. Voorts regelt zij de gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsverhouding (artikel 26 BDSG), met name wat betreft de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van arbeidsverhoudingen, alsmede de toestemming van werknemers. Voorts kunnen de deelstaatwetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden dat de dreiging zich voordoet en de omvang van de dreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de toegang tot, de invoer van, de openbaarmaking van, de waarborging van de beschikbaarheid van en de scheiding tussen de gegevens. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromissen te waarborgen. Voorts houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, door het ontwerp van de technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Afkorting van het IP-adres: Indien IP-adressen door ons of door de gebruikte dienstverleners en technologieën worden verwerkt en de verwerking van een volledig IP-adres niet noodzakelijk is, wordt het IP-adres afgekort (ook wel “IP-masking” genoemd). Hierbij worden de laatste twee cijfers of het laatste deel van het IP-adres na een punt verwijderd of vervangen door jokertekens. Het inkorten van het IP-adres is bedoeld om te voorkomen of aanzienlijk te bemoeilijken dat een persoon aan de hand van zijn IP-adres kan worden geïdentificeerd.

SSL-versleuteling (https): Om uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken wij SSL-versleuteling. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Doorgifte van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden doorgegeven aan of bekendgemaakt aan andere organen, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met name passende contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens met de ontvangers van uw gegevens.

Doorgifte van gegevens binnen de organisatie: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere organen binnen onze organisatie of hen toegang tot deze gegevens verlenen. Wanneer deze doorgifte voor administratieve doeleinden geschiedt, is de doorgifte van gegevens gebaseerd op onze rechtmatige bedrijfs- en zakelijke belangen of geschiedt zij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of wanneer er toestemming van de betrokkenen of wettelijke toestemming is.

Gegevensverwerking in derde landen

Wanneer wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wet.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken of laten wij gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in de aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Gebruik van cookies

.
Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Het voornaamste doel van een cookie is informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een onlinedienst. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld taalinstellingen op een website, aanmeldingsstatus, een winkelwagentje of de plaats waar een video werd bekeken, omvatten. Onder de term cookies vallen ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bv. waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identifiers, ook bekend als “gebruikers-ID’s”).

De volgende cookietypes en functies worden onderscheiden:

  • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
  • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is afgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden, in een dergelijk cookie worden opgeslagen.

.

  • Cookies van de eerste partij: Cookies van de eerste partij worden door onszelf ingesteld.
  • Cookies van derden (ook: third-party cookies): cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenoemde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
  • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen enerzijds absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijv. om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen)

.

 • Statistieken-, marketing- en personalisatiecookies: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmetingen en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenstemt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel “tracking” genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover wij cookies of “tracking”-technologieën gebruiken, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren in onze verklaring inzake gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Aantekeningen bij rechtsgrondslagen: Op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u instemt met het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in het kader van de bedrijfsvoering van ons online-aanbod en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Duur van opslag: Als wij u geen expliciete informatie geven over de duur van de opslag van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), ga er dan van uit dat de opslagperiode tot twee jaar kan duren.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van het feit of de verwerking op toestemming of wettelijke toestemming is gebaseerd, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door middel van cookie-technologieën (gezamenlijk “opt-out” genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijv. door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan ook worden aangegeven door middel van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u verdere instructies krijgen over hoe u bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een cookie-toestemmingsbeheerprocedure in het kader waarvan de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de cookie-toestemmingsbeheerprocedure genoemde verwerking en aanbieders, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden herroepen. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen om het verzoek niet te hoeven herhalen en om de toestemming te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (een zogeheten opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Behoudens individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. In dat geval wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), alsook de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

 • Typen verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gewettigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Uitoefening van taken volgens statuten of reglementen van orde

.
Wij verwerken de gegevens van onze leden, supporters, belangstellenden, zakenpartners of andere personen (samen “betrokkenen”) indien wij met hen een lidmaatschaps- of andere zakenrelatie hebben en onze taken uitvoeren en diensten en voordelen ontvangen. Daarnaast verwerken wij de gegevens van betrokkenen op grond van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om administratieve taken of public relationswerkzaamheden.

De aldus verwerkte gegevens, de aard, de omvang en het doel van de gegevens en de noodzaak van de verwerking ervan worden bepaald door het onderliggende lidmaatschap of de onderliggende contractuele relatie, waaruit ook de noodzaak van eventuele gegevensverstrekking voortvloeit (in andere opzichten spreken wij van verplichte gegevens).

Wij wissen gegevens die niet langer nodig zijn voor onze wettelijke en zakelijke doeleinden. Dit wordt bepaald naar gelang van de respectieve taken en contractuele betrekkingen. Wij bewaren de gegevens zolang zij van belang kunnen zijn voor de zakelijke afhandeling, alsmede met betrekking tot eventuele garantie- of aansprakelijkheidsverplichtingen op grond van ons rechtmatig belang bij de regulering daarvan. De noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt regelmatig getoetst; voor het overige gelden de wettelijke bewaarplichten.

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten), leden, zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking:Verlenen van contractuele diensten en klantenservice, contactverzoeken en communicatie, beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Registratie, login en gebruikersaccount

.
Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van het registratieproces worden aan de gebruikers de vereiste verplichte gegevens verstrekt en verwerkt met het oog op het verstrekken van de gebruikersaccount op basis van de nakoming van contractuele verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten met name de inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en een e-mailadres).

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van onze vorderingen of indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van processen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen.

Verwijdering van gegevens na beëindiging: Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van enige wettelijke toestemming, verplichting of instemming van de gebruikers.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een back-up te maken van hun gegevens bij beëindiging vóór het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren), metagegevens/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking:Verlenen van contractuele diensten en klantenservice, veiligheidsmaatregelen, beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gemeenschapsfuncties

De door ons aangeboden community-functies stellen gebruikers in staat gesprekken of andere uitwisselingen met elkaar aan te gaan. Wij wijzen u erop dat het gebruik van de communityfuncties alleen is toegestaan met inachtneming van de toepasselijke wettelijke situatie, onze voorwaarden en richtlijnen en de rechten van andere gebruikers en derden.

Posts door gebruikers zijn openbaar: De posts en inhoud gemaakt door gebruikers zijn publiekelijk zichtbaar en toegankelijk.

De zichtbaarheid van berichten instellen: Gebruikers kunnen instellingen gebruiken om te bepalen in hoeverre de berichten en inhoud die ze maken zichtbaar of toegankelijk zijn voor het publiek of alleen voor bepaalde personen of groepen.

Recht op verwijdering: Het verwijderen van bijdragen, inhoud of informatie verstrekt door gebruikers is toegestaan voor zover nodig na een goede overweging als er concrete aanwijzingen zijn dat ze een schending van wettelijke voorschriften, onze richtlijnen of de rechten van derden vormen.

Bescherming van eigen gegevens: Gebruikers bepalen zelf welke gegevens zij over zichzelf vrijgeven binnen ons online aanbod. Bijvoorbeeld wanneer gebruikers persoonlijke informatie verstrekken of deelnemen aan gesprekken. Wij verzoeken de gebruikers hun gegevens te beschermen en persoonlijke gegevens alleen met de nodige voorzichtigheid en alleen voor zover noodzakelijk te publiceren. Wij verzoeken de gebruikers met name hun toegangsgegevens met bijzondere zorg te beschermen en veilige wachtwoorden te gebruiken (d.w.z. vooral zo lang en willekeurig mogelijke tekencombinaties).

 • Typen verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking:Verlening van contractuele diensten en klantendienst, veiligheidsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare online communicatie- en publicatiemiddelen (hierna “publicatiemedium” genoemd). De gegevens van de lezers worden ten behoeve van het publicatiemedium slechts in zoverre verwerkt als voor de presentatie en de communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze mededeling betreffende gegevensbescherming.

Commentaren en bijdragen: Wanneer gebruikers commentaren of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Voorts behouden wij ons het recht voor om, op basis van onze legitieme belangen, de gegevens van de gebruikers te verwerken met het oog op de opsporing van spam.

Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons het recht voor de IP-adressen van de gebruikers op te slaan voor de duur van de enquêtes en cookies te gebruiken om meervoudig stemmen te voorkomen.

De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke gegevens, eventuele contact- en website-informatie alsmede de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.

Aanmeldingen: Gebruikers kunnen zich met hun toestemming abonneren op vervolgopmerkingen. Gebruikers zullen een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat zij de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor lopende abonnementen op commentaar. De bevestigingsmail zal instructies bevatten over hoe u zich kunt uitschrijven. Om de toestemming van de gebruikers te bewijzen, slaan wij het tijdstip van inschrijving op, samen met het IP-adres van de gebruikers, en verwijderen wij deze informatie wanneer gebruikers zich uitschrijven.

U kunt zich op elk moment uitschrijven, d.w.z. uw toestemming intrekken. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat wij ze verwijderen om te bewijzen dat eerder toestemming werd gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

Akismet anti-spam check: Wij gebruiken de “Akismet” dienst op basis van onze legitieme belangen. Met behulp van Akismet worden opmerkingen van echte mensen onderscheiden van spam-commentaren. Daartoe worden alle commentaargegevens naar een server in de VS gestuurd, waar ze worden geanalyseerd en gedurende vier dagen opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden. Als een reactie als spam is aangemerkt, worden de gegevens ook na die tijd bewaard. Deze informatie omvat de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van de opmerking, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van de invoer.

Gebruikers kunnen gebruik maken van pseudoniemen of afzien van het invoeren van hun naam of e-mailadres. Zij kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons reactiesysteem niet te gebruiken. Dat zou jammer zijn, maar helaas zien we geen alternatieven die even doeltreffend werken.

DISQUS-commentaarfunctie: Wij gebruiken de DISQUS-commentaardienst op basis van onze legitieme belangen bij efficiënt, veilig en gebruiksvriendelijk commentaarbeheer.

Om de DISQUS commentaarfunctie te gebruiken, kunnen gebruikers inloggen via hun eigen DISQUS gebruikersaccount of een bestaand social media account (bijv. OpenID, Facebook, Twitter of Google). De inloggegevens van de gebruiker worden door DISQUS verkregen van de platforms. Het is ook mogelijk om de DISQUS commentaarfunctie als gast te gebruiken zonder een gebruikersaccount aan te maken of te gebruiken bij DISQUS of één van de aangegeven sociale media providers.

Wij integreren DISQUS met zijn functies enkel in onze website, waardoor wij de commentaren van de gebruikers kunnen beïnvloeden. De gebruikers gaan echter een rechtstreekse contractuele relatie aan met DISQUS, waarbij DISQUS de opmerkingen van de gebruikers verwerkt en een aanspreekpunt is voor de eventuele verwijdering van de gegevens van de gebruikers. Wij verwijzen naar het privacybeleid van DISQUS en wijzen de gebruikers er tevens op dat zij ervan uit kunnen gaan dat DISQUS naast de inhoud van hun commentaar ook hun IP-adres en het tijdstip van hun commentaar opslaat. Cookies kunnen ook worden opgeslagen op de computers van gebruikers en worden gebruikt om reclame te tonen.

Profielafbeeldingen van Gravatar: Wij gebruiken de dienst Gravatar binnen ons online aanbod en in het bijzonder in de blog.

Gravatar is een dienst waar gebruikers zich kunnen registreren en profielfoto’s en hun e-mailadressen kunnen opslaan. Als gebruikers berichten of opmerkingen achterlaten op andere online aanwezigheden (met name blogs) met het respectieve e-mailadres, kunnen hun profielfoto’s worden weergegeven naast de berichten of opmerkingen. Daartoe wordt het door de gebruikers verstrekte e-mailadres in gecodeerde vorm aan Gravatar doorgegeven, zodat kan worden nagegaan of voor dat adres een profiel is opgeslagen. Dit is het enige doel van de toezending van het e-mailadres. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, maar wordt nadien gewist.

Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen, aangezien wij Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en commentaren de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto.

Door de afbeeldingen weer te geven, verkrijgt Gravatar het IP-adres van gebruikers, aangezien dit noodzakelijk is voor de communicatie tussen een browser en een onlinedienst.

Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding gekoppeld aan hun Gravatar e-mailadres in de commentaren verschijnt, moeten zij een e-mailadres gebruiken dat niet in het bestand van Gravatar staat om commentaar te geven. Wij wijzen er ook op dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun e-mailadres naar Gravatar wordt gestuurd. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. gegevens die zijn ingevuld op onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contractuele dienstverlening en klantenservice, feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier), veiligheidsmaatregelen, beheer van en reageren op vragen, verzoeken om contact en communicatie, het aanbieden van onze onlinediensten en gebruikerservaring.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6, lid 1, onder b), DSGVO), Rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO), Toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO), Bescherming van vitale belangen (art. 6, lid 1, onder d), DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Contacteer ons

.
Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens die door de persoon die het verzoek indient, zijn verstrekt, verwerkt voor zover dit nodig is om te reageren op de contactverzoeken en de eventueel gevraagde actie.

De reactie op de contactverzoeken in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anderszins op basis van het gerechtvaardigde belang om te reageren op de verzoeken.

  • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bv. namen, adressen), contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bv. gegevens in onlineformulieren)

.

 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online-marketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de weergave van reclame- en andere inhoud (samen “inhoud”) op basis van potentiële interesses van gebruikers en de meting van de doeltreffendheid ervan.

Voor deze doeleinden worden zogeheten gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogeheten “cookie”) of soortgelijke procedures gebruikt, waarmee de informatie over de gebruiker die relevant is voor de presentatie van de voornoemde inhoud, wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van het onlinemarketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de aanbieders van de online-marketingprocedures de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen in het algemeen ook later op andere websites die van dezelfde online-marketingprocedure gebruik maken, worden gelezen en met het oog op de weergave van inhoud worden geanalyseerd, alsmede met verdere gegevens worden aangevuld en op de server van de aanbieder van de online-marketingprocedure worden opgeslagen.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online-marketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt aan de voornoemde gegevens. Wij verzoeken u er nota van te nemen dat gebruikers aanvullende overeenkomsten met de aanbieders kunnen aangaan, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online-marketingprocedures hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Aantekeningen bij rechtsgrondslagen: Voor zover wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derden-aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op grond van onze rechtmatige belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Doelgroepering met Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om de advertenties die binnen de advertentiediensten van Google en zijn partners worden geplaatst, alleen aan die gebruikers te tonen die ook interesse in ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Google doorgeven (de zogenaamde “Remarketing Audiences”, of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers

  • Typen verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina’s, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen)

.

 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: marketing, profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen), remarketing, targeting (vaststellen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud), conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gewettigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de voor de aanbieders gespecificeerde bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out optie is gespecificeerd, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die in beknopte vorm worden aangeboden voor de respectieve regio’s: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in ons online-aanbod kunnen integreren (zie voor meer details deze verklaring gegevensbescherming). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt geen gebruikersprofielen aan en slaat geen cookies op. Google leert alleen het IP-adres van de gebruiker kennen, dat nodig is om de Google Tag Manager uit te voeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marketing en webanalyse; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Advertentieweergave-instellingen: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Targeting met Google Analytics: . Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ads en conversiemeting: We gebruiken het online marketingproces “Google Ads” om advertenties te plaatsen op het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, enz.) zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties. Wij meten ook de conversie van de advertenties. Wij komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde “conversion tracking tag”. Wij ontvangen zelf echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: We gebruiken het “Google Marketing Platform” (en diensten zoals “Google Ad Manager”) om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, enz.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van de gebruikers. Hierdoor kunnen wij advertenties voor en binnen ons online aanbod op een meer gerichte manier weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere onlinediensten advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd is geweest, wordt dit “remarketing” genoemd. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

Aanwezigheid op sociale media

.
Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Wat verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen betreft, willen wij er tevens op wijzen dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook pagina (zgn. “fan page”). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waar ze interactie mee hebben, of de acties die ze ondernemen (zie onder “Dingen die u en anderen doen en verstrekken” in het gegevensbeleid van Facebook: https://www. facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder “Apparaatinformatie” in de verklaring over het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het privacybeleid van Facebook onder “Hoe gebruiken wij deze informatie?”, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten, “Pagina-inzichten” genaamd, te verstrekken aan beheerders van Pagina’s om hen inzicht te verschaffen in de manier waarop mensen omgaan met hun Pagina’s en met de inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij hebben een specifieke overeenkomst gesloten met Facebook (“Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin specifiek de veiligheidsmaatregelen zijn vastgelegd die Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen te eerbiedigen (gebruikers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks informatie- of verwijderingsverzoeken naar Facebook sturen). De rechten van de gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie kunt u vinden in de “Informatie over Page Insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijvoorbeeld ingevulde onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier), marketing.
 • Rechtsgrondslag: Gewettigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Plugins en ingesloten functies, evenals inhoud

Wij nemen in ons online aanbod functionele en inhoudelijke elementen op die afkomstig zijn van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna “derde aanbieders” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld grafieken, video’s of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als “inhoud”).

Voor de integratie is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de presentatie van deze inhoud of functies. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Aantekeningen bij rechtsgrondslagen: Voor zover wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derden-aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op grond van onze rechtmatige belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Instagram plugins en inhoud: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen in de loop van een transmissie (maar niet verdere verwerking) van “Event Data” verzameld door Facebook via Instagram functies (bijv. (bijv. functies voor het insluiten van inhoud) die worden uitgevoerd op onze Online Service of in verband met een overdracht ten behoeve van: (a) het weergeven van inhoud en reclame-informatie die relevant is voor de waargenomen interesses van gebruikers; (b) het afleveren van commerciële en transactieberichten (bijv. het targeten van gebruikers via Facebook Messenger); en (c) het verbeteren van advertentieweergave en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van het vermogen om te bepalen welke inhoud of reclame-informatie relevant is voor de waargenomen interesses van gebruikers). Wij hebben een specifieke overeenkomst gesloten met Facebook (“Addendum voor de controleur”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) waarin specifiek is vastgelegd welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen in acht te nemen (gebruikers kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks aan Facebook informatie verstrekken of een verzoek indienen om gegevens te laten verwijderen). Opmerking: Wanneer Facebook ons statistieken, analyses en rapporten verstrekt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen gegevens over individuele gebruikers bevatten en anoniem zijn voor ons), vindt deze verwerking niet plaats onder gedeelde verantwoordelijkheid, maar op grond van een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Gegevensverwerkingsvoorwaarden”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). , de “Voorwaarden voor gegevensbeveiliging” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en met betrekking tot de verwerking in de VS op basis van standaard contractuele clausules (“Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van de gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Beschikbaarstelling van ons online-aanbod en onze gebruikerservaring, levering van contractuele diensten en klantenservice, marketing, profilering met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO), toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Wijzig en actualiseer privacybeleid

.
Wij raden u aan de inhoud van ons Privacybeleid regelmatig te controleren. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerkingen dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een handeling van medewerking van uw kant vereisen (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar wij in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, gelieve er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en gelieve de gegevens te controleren alvorens contact met ons op te nemen.

Rechten van betrokkenen

.
Als betrokkene heeft u verschillende rechten op grond van de GDPR, met name de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:

  • Recht van bezwaar: u hebt het recht om op elk moment, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

.

 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht van toegang: U hebt het recht te vragen om bevestiging of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 • Recht op correctie: U hebt het recht om, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: U hebt het recht om, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden gewist, of om, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht uw gegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, overeenkomstig de wettelijke vereisten, of te eisen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de vereisten van de GDPR.

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en in de eerste plaats gedefinieerd in artikel 4 GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen daarentegen zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

  • IP-maskering: “IP-maskering” is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, wordt verwijderd zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. IP-masking is dan ook een middel om verwerkingsprocedures te pseudonimiseren, met name bij onlinemarketing

.

 • Conversiemeting: Conversiemeting (ook wel “evaluatie van bezoekacties” genoemd) is een procedure waarmee de doeltreffendheid van marketingmaatregelen kan worden vastgesteld. Daartoe wordt op de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden meestal een cookie opgeslagen op de apparatuur van de gebruikers en vervolgens weer opgehaald op de doelwebsite. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonsgegevens: Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode (bv. een cookie) of een IP-adres. (bijvoorbeeld een cookie) of aan een of meer specifieke kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersinformatie: De verwerking van “profielen met gebruikersinformatie”, kortweg “profielen”, omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te identificeren (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om verschillende informatie over demografie, gedrag en interesses, zoals de interactie met webpagina’s en de bijv. interactie met websites en hun inhoud, enz.), of om deze te voorspellen (bijv. interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Remarketing: We spreken van “remarketing” of “retargeting” wanneer bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was, om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een “voor de verwerking verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: “Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of wissen ervan.
 • Doelgroepvorming: We spreken van doelgroepvorming (of “custom audiences”) wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor de weergave van advertenties. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of in de online winkel waar hij of zij de producten heeft bekeken. Op zijn beurt spreekt men van “lookalike audiences” (of soortgelijke doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies en webbakens worden gewoonlijk gebruikt om aangepaste doelgroepen en gelijkaardige doelgroepen aan te maken.

Gemaakt met gratis Datenschutz-Generator.de door Dr. Thomas Schwenke

nl_NLNL