Privatlivspolitik

Status: 22. juli 2021

Indholdsoversigt

Den ansvarlige person

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

Mobil: +49 172 5435864
Mail: info@blitzgewitter.com

Autoriserede repræsentanter: Christian Radtke.

E-mail-adresse: info@blitzgewitter.com.

Påtryk: www.blitzgewitter.com.

Overblik over behandlinger

.
Nedenstående oversigt opsummerer de typer af oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen af dem og henviser til de registrerede personer.

Typer af behandlede data

 • Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser).
 • Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).
 • Meta/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter).
 • Kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori).
 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik).

Kategorier af registrerede personer

.

 • Forretnings- og aftalepartnere.
 • Kommunikationspartnere.
 • Medlemmer.
 • Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).

Formål med behandlingen

.

 • Forsyning af vores onlinetjeneste og brugeroplevelse.
 • Måling af konvertering (måling af effektiviteten af markedsføringsaktiviteter).
 • Direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post).
 • Feedback (f.eks. indsamling af feedback via en online-formular).
 • Marketing.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Remarketing.
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Forsyning af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Håndtering og besvarelse af henvendelser.
 • Targeting (fastlæggelse af målgrupper, der er relevante for markedsføringsformål eller på anden måde udstedelse af indhold).

Relevant retsgrundlag

.
Nedenstående er en oversigt over de retsgrundlag i GDPR, på grundlag af hvilke vi behandler personoplysninger. Bemærk venligst, at der ud over bestemmelserne i GDPR kan gælde nationale databeskyttelsesregler i dit eller vores bopæls- eller hjemland. Hvis mere specifikke retsgrundlag skulle være relevante i enkelte tilfælde, vil vi informere dig om disse i databeskyttelseserklæringen.

  • Samtykke (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende til et eller flere bestemte formål

.

 • Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO) – Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der træffes på anmodning af den registrerede.
 • Beskyttelse af vitale interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra d. DSGVO) – Behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 • Retmæssige interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO) – Behandlingen er nødvendig for at beskytte den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

Nationale databeskyttelsesregler i Tyskland: Ud over databeskyttelsesreglerne i den generelle databeskyttelsesforordning gælder der nationale regler om databeskyttelse i Tyskland. Disse omfatter navnlig loven om beskyttelse mod misbrug af personoplysninger i forbindelse med databehandling (Bundesdatabehandlingsgesetz – BDSG). BDSG indeholder navnlig særlige bestemmelser om retten til information, retten til sletning, retten til at gøre indsigelse, behandling af særlige kategorier af personoplysninger, behandling til andre formål og videregivelse og automatiseret beslutningstagning i individuelle tilfælde, herunder profilering. Desuden regulerer den databehandling med henblik på ansættelsesforholdet (§ 26 BDSG), navnlig med hensyn til etablering, gennemførelse eller ophør af ansættelsesforhold samt medarbejdernes samtykke. Desuden kan de enkelte delstaters databeskyttelseslovgivning finde anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med de juridiske krav under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, gennemførelsesomkostningerne og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen samt de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i et rimeligt forhold til risikoen.

Foranstaltningerne omfatter navnlig sikring af datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed ved at kontrollere den fysiske og elektroniske adgang til dataene samt adgang til, indlæsning, videregivelse, sikring af tilgængelighed og adskillelse af dataene. Vi har også indført procedurer for at sikre udøvelsen af registreredes rettigheder, sletning af data og svar på kompromitterede data. Desuden tager vi hensyn til beskyttelsen af personoplysninger allerede under udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologisk design og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger.

Forkortning af IP-adressen: Hvis IP-adresser behandles af os eller af de anvendte tjenesteudbydere og teknologier, og det ikke er nødvendigt at behandle en komplet IP-adresse, forkortes IP-adressen (også kaldet “IP-maskering”). I denne proces fjernes de sidste to cifre eller den sidste del af IP-adressen efter et punktum eller erstattes af wildcards. Forkortelsen af IP-adressen har til formål at forhindre eller gøre det betydeligt vanskeligere at identificere en person ud fra dennes IP-adresse.

SSL-kryptering (https): For at beskytte dine data, der overføres via vores onlinetilbud, bruger vi SSL-kryptering. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser ved at se præfikset https:// i adresselinjen i din browser.

Overførsel af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan oplysningerne blive overført til eller videregivet til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer. Modtagerne af disse data kan f.eks. være tjenesteudbydere, der har fået overdraget it-opgaver, eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I sådanne tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især passende kontrakter eller aftaler med modtagerne af dine data, som tjener til at beskytte dine data.

Dataoverførsel inden for organisationen: Vi kan overføre personoplysninger til andre organer inden for vores organisation eller give dem adgang til disse oplysninger. Når denne overførsel sker til administrative formål, er overførslen af data baseret på vores legitime virksomheds- og forretningsinteresser eller foretages, når det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktrelaterede forpligtelser, eller når der foreligger samtykke fra de registrerede eller juridisk tilladelse.

Databehandling i tredjelande

Når vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller behandlingen finder sted i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, enheder eller virksomheder, sker dette kun i overensstemmelse med loven.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktmæssig eller juridisk krævet overførsel behandler eller lader vi kun data behandle i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, kontraktlig forpligtelse gennem EU-Kommissionens såkaldte standardbeskyttelsesklausuler, ved tilstedeværelse af certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesregler (art. 44-49 DSGVO, informationsside fra EU-Kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Brug af cookies

.
Cookies er tekstfiler, der indeholder data fra besøgte websteder eller domæner, og som gemmes af en browser på brugerens computer. Det primære formål med en cookie er at gemme oplysninger om en bruger under eller efter dennes besøg i en onlinetjeneste. Lagrede oplysninger kan f.eks. omfatte sprogindstillinger på et websted, login-status, en indkøbskurv eller hvor en video er blevet set. Vi inkluderer også andre teknologier, der udfører de samme funktioner som cookies, i begrebet cookies (f.eks. hvor brugeroplysninger gemmes ved hjælp af pseudonyme online-identifikatorer, også kendt som “bruger-id’er”).

Der skelnes mellem følgende cookietyper og funktioner:

  • Temporære cookies (også: session cookies): Midlertidige cookies slettes senest efter at brugeren har forladt et online tilbud og lukket sin browser.
  • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, selv efter at browseren er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, eller det foretrukne indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Ligeledes kan brugernes interesser, der anvendes til måling af rækkevidde eller markedsføringsformål, gemmes i en sådan cookie.

.

  • Førstepartscookies: Førstepartscookies sættes af os selv.
  • Tredjepartscookies (også: tredjepartscookies): Tredjepartscookies bruges hovedsageligt af annoncører (såkaldte tredjeparter) til at behandle brugeroplysninger.
  • Nødvendige (også: væsentlige eller absolut nødvendige) cookies: Cookies kan på den ene side være absolut nødvendige for driften af et websted (f.eks. for at gemme logins eller andre brugerindtastninger eller af sikkerhedshensyn)

.

 • Statistik, markedsføring og personaliseringscookies: Desuden anvendes cookies normalt også i forbindelse med måling af rækkevidde, og når en brugers interesser eller adfærd (f.eks. visning af bestemt indhold, brug af funktioner osv.) på individuelle websteder gemmes i en brugerprofil. Sådanne profiler bruges f.eks. til at vise brugere indhold, der matcher deres potentielle interesser. Denne procedure kaldes også for “tracking”, dvs. sporing af brugernes potentielle interesser. I det omfang vi anvender cookies eller “tracking”-teknologier, vil vi informere dig særskilt i vores databeskyttelseserklæring eller i forbindelse med indhentning af samtykke.

Hinvisninger om retsgrundlag: Det afhænger af, om vi beder dig om dit samtykke eller ej, på hvilket retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger ved hjælp af cookies. Hvis dette er tilfældet, og du giver dit samtykke til brugen af cookies, er retsgrundlaget for behandling af dine data dit erklærede samtykke. Ellers behandles de data, der behandles ved hjælp af cookies, på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. i forbindelse med den forretningsmæssige drift af vores onlinetilbud og dets forbedring), eller hvis brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser.

Lagringens varighed: Hvis vi ikke giver dig eksplicitte oplysninger om varigheden af lagringen af permanente cookies (f.eks. i forbindelse med en såkaldt cookie opt-in), skal du antage, at lagringsperioden kan være op til to år.

Generelle oplysninger om tilbagekaldelse og indsigelse (opt-out): Afhængigt af, om behandlingen er baseret på samtykke eller lovlig tilladelse, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde et givet samtykke eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine data ved hjælp af cookie-teknologier (samlet benævnt “opt-out”). Du kan i første omgang gøre indsigelse ved hjælp af dine browserindstillinger, f.eks. ved at deaktivere brugen af cookies (hvilket også kan begrænse funktionaliteten af vores onlinetilbud). Der kan også gøres indsigelse mod brugen af cookies til online markedsføring ved hjælp af en række tjenester, især i forbindelse med sporing, via hjemmesiderne https://optout.aboutads.info og https://www.youronlinechoices.com/. Derudover kan du få yderligere instruktioner om, hvordan du kan gøre indsigelse i forbindelse med oplysningerne om de anvendte tjenesteudbydere og cookies.

Behandling af cookie-data på grundlag af samtykke: Vi anvender en cookie-samtykkehåndteringsprocedure, hvor brugernes samtykke til brugen af cookies eller til den behandling og de udbydere, der er nævnt i cookie-samtykkehåndteringsproceduren, kan indhentes og administreres og tilbagekaldes af brugerne. Samtykkeerklæringen gemmes for at undgå at skulle gentage anmodningen og for at kunne bevise samtykket i overensstemmelse med den juridiske forpligtelse. Lagringen kan finde sted på serversiden og/eller i en cookie (såkaldt opt-in-cookie eller ved hjælp af tilsvarende teknologier) for at kunne tildele samtykket til en bruger eller dennes enhed. Med forbehold af individuelle oplysninger om udbydere af cookiehåndteringstjenester gælder følgende oplysninger: Varigheden af opbevaringen af samtykket kan være op til to år. I dette tilfælde oprettes og lagres en pseudonym brugeridentifikator med tidspunktet for samtykket, oplysninger om omfanget af samtykket (f.eks. hvilke kategorier af cookies og/eller tjenesteudbydere) samt den anvendte browser, det anvendte system og den anvendte slutenhed.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Udførelse af opgaver i henhold til vedtægter eller forretningsordener

.
Vi behandler oplysninger om vores medlemmer, støtter, interesserede parter, forretningspartnere eller andre personer (samlet “registrerede personer”), hvis vi har et medlemskab eller et andet forretningsforhold med dem og udfører vores opgaver og er modtagere af tjenester og fordele. Desuden behandler vi oplysninger om registrerede personer på grundlag af vores legitime interesser, f.eks. når det drejer sig om administrative opgaver eller PR-arbejde.

De oplysninger, der behandles på denne måde, oplysningernes art, omfang og formål samt nødvendigheden af deres behandling er bestemt af det underliggende medlemskab eller kontraktforhold, hvoraf nødvendigheden af eventuelle oplysningsoplysninger også følger (i andre henseender henviser vi til nødvendige oplysninger).

Vi sletter data, som ikke længere er nødvendige for at opfylde vores lovbestemte og forretningsmæssige formål. Dette fastlægges i henhold til de respektive opgaver og kontraktforhold. Vi opbevarer oplysningerne så længe de kan være relevante for forretningstransaktioner, samt med hensyn til eventuelle garanti- eller ansvarsforpligtelser baseret på vores legitime interesse i at regulere dem. Nødvendigheden af at opbevare dataene revideres regelmæssigt; i alle andre henseender gælder de lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester), medlemmer, forretnings- og kontraktpartnere.
 • Formål med behandlingen: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, kontaktanmodninger og kommunikation, forvaltning og besvarelse af henvendelser.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b. DSGVO), legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Registrering, login og brugerkonto

.
Brugere kan oprette en brugerkonto. Som en del af registreringsprocessen får brugerne de nødvendige obligatoriske data, som behandles med henblik på at oprette en brugerkonto på grundlag af opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. De behandlede data omfatter især loginoplysninger (brugernavn, adgangskode og en e-mailadresse).

I forbindelse med brugen af vores registrerings- og login-funktioner samt brugen af brugerkontoen gemmer vi IP-adressen og tidspunktet for den pågældende brugerhandling. Opbevaringen er baseret på vores legitime interesser og brugernes interesser i beskyttelse mod misbrug og anden uautoriseret brug. Disse oplysninger videregives principielt ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at kunne gøre vores krav gældende, eller der er en retlig forpligtelse hertil.

Brugere kan blive informeret via e-mail om processer, der er relevante for deres brugerkonto, f.eks. tekniske ændringer.

Sletning af data efter opsigelse: Hvis brugere har opsagt deres brugerkonto, slettes deres data vedrørende brugerkontoen med forbehold af brugernes eventuelle juridiske tilladelse, forpligtelse eller samtykke.

Det er brugernes ansvar at sikkerhedskopiere deres data ved opsigelse inden kontraktens udløb. Vi har ret til at slette alle brugerdata, der er gemt i løbet af kontraktperioden, uigenkaldeligt.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer), meta-/kommunikationsoplysninger (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, sikkerhedsforanstaltninger, forvaltning og besvarelse af henvendelser.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b. DSGVO), legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Fællesskabsfunktioner

De fællesskabsfunktioner, som vi tilbyder, giver brugerne mulighed for at indgå i samtaler eller andre udvekslinger med hinanden. Bemærk venligst, at brugen af fællesskabsfunktionerne kun er tilladt i overensstemmelse med gældende retssituation, vores vilkår og retningslinjer og andre brugeres og tredjeparters rettigheder.

Brugernes indlæg er offentlige: De indlæg og det indhold, der oprettes af brugerne, er offentligt synlige og tilgængelige.

Indstilling af indlægs synlighed: Brugere kan bruge indstillingerne til at bestemme, i hvilket omfang de indlæg og det indhold, de opretter, er synlige eller tilgængelige for offentligheden eller kun for visse personer eller grupper.

Ret til at slette: Det er tilladt at slette bidrag, indhold eller oplysninger fra brugere i det omfang, det er nødvendigt efter behørig overvejelse, hvis der er konkrete tegn på, at de udgør en overtrædelse af lovbestemmelser, vores retningslinjer eller tredjemands rettigheder.

Beskyttelse af egne data: Brugerne bestemmer selv, hvilke data de vil videregive om sig selv i vores onlinetilbud. F.eks. når brugere giver personlige oplysninger eller deltager i samtaler. Vi beder brugerne om at beskytte deres data og kun offentliggøre personlige data med forsigtighed og kun i det omfang, det er nødvendigt. Vi beder især brugerne om at være særligt opmærksomme på at beskytte deres adgangsoplysninger og anvende sikre adgangskoder (dvs. først og fremmest så lange og tilfældige tegnkombinationer som muligt).

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, sikkerhedsforanstaltninger.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b. DSGVO), legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Blogs og publikationsmedier

Vi bruger blogs eller lignende midler til online kommunikation og offentliggørelse (i det følgende benævnt “publikationsmedie”). Læseroplysninger behandles kun med henblik på publikationsmediet i det omfang, det er nødvendigt for præsentationen og kommunikationen mellem forfattere og læsere eller af sikkerhedshensyn. I øvrigt henviser vi til oplysningerne om behandlingen af besøgende på vores publikationsmedie inden for rammerne af denne databeskyttelsesmeddelelse.

Kommentarer og bidrag: Når brugere afgiver kommentarer eller andre bidrag, kan deres IP-adresser blive gemt på grundlag af vores legitime interesser. Dette sker af hensyn til vores sikkerhed i tilfælde af, at nogen efterlader ulovligt indhold i kommentarer og indlæg (fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I dette tilfælde kan vi selv blive retsforfulgt for kommentaren eller indlægget, og vi er derfor interesseret i at få ophavsmandens identitet oplyst.

Desuden forbeholder vi os ret til på grundlag af vores legitime interesser at behandle brugeroplysninger med henblik på at opdage spam.

På samme retsgrundlag forbeholder vi os ret til at gemme brugernes IP-adresser i forbindelse med undersøgelser og til at bruge cookies for at undgå flere afstemninger.

De personlige oplysninger, der gives i forbindelse med kommentarer og bidrag, eventuelle kontakt- og webstedsoplysninger samt indholdsrelaterede oplysninger opbevares permanent af os, indtil brugeren gør indsigelse.

Kommentarabonnementer: Brugere kan abonnere på opfølgende kommentarer med deres samtykke. Brugerne modtager en bekræftelsesmail for at bekræfte, at de er ejeren af den indtastede e-mailadresse. Brugere kan til enhver tid afmelde sig fra løbende kommentarabonnementer. Bekræftelses-e-mailen vil indeholde instruktioner om, hvordan du kan afmelde dig. Med henblik på at bevise brugernes samtykke gemmer vi tidspunktet for tilmelding sammen med brugernes IP-adresse og sletter disse oplysninger, når brugerne afmelder sig.

Du kan til enhver tid afmelde dig, dvs. trække dit samtykke tilbage. Vi kan gemme afmeldte e-mailadresser i op til tre år baseret på vores legitime interesser, før vi sletter dem for at bevise, at der tidligere er givet samtykke. Behandlingen af disse oplysninger er begrænset til formålet med et eventuelt forsvar mod krav. Det er til enhver tid muligt at anmode om individuel sletning, forudsat at det tidligere samtykke samtidig bekræftes, at der er givet samtykke.

Akismet antispamkontrol: Vi bruger “Akismet”-tjenesten på grundlag af vores legitime interesser. Ved hjælp af Akismet skelnes der mellem kommentarer fra rigtige personer og spamkommentarer. Til dette formål sendes alle kommentaroplysninger til en server i USA, hvor de analyseres og gemmes i fire dage med henblik på sammenligning. Hvis en kommentar er blevet klassificeret som spam, gemmes dataene efter dette tidspunkt. Disse oplysninger omfatter det indtastede navn, e-mail-adressen, IP-adressen, kommentarens indhold, henvisningsadressen, oplysninger om den anvendte browser samt computersystemet og tidspunktet for indtastningen.

Brugere er velkomne til at bruge pseudonymer eller til at undlade at angive deres navn eller e-mailadresse. De kan helt forhindre overførslen af data ved ikke at bruge vores kommentarsystem. Det ville være en skam, men desværre ser vi ikke nogen alternativer, der fungerer lige så effektivt.

DISQUS-kommentarfunktion: Vi bruger DISQUS-kommentartjenesten på baggrund af vores legitime interesser i effektiv, sikker og brugervenlig kommentarhåndtering.

For at bruge DISQUS’ kommentarfunktion kan brugerne logge ind via deres egen DISQUS-brugerkonto eller en eksisterende konto på et socialt medie (f.eks. OpenID, Facebook, Twitter eller Google). DISQUS får brugerens login-data fra platformene. Det er også muligt at bruge DISQUS’ kommentarfunktion som gæst uden at oprette eller bruge en brugerkonto hos DISQUS eller en af de angivne udbydere af sociale medier.

Vi indlejrer blot DISQUS med dets funktioner på vores websted, hvorved vi kan påvirke brugernes kommentarer. Brugerne indgår dog et direkte kontraktligt forhold med DISQUS, hvor DISQUS behandler brugernes kommentarer og er kontaktperson for eventuel sletning af brugernes data. Vi henviser til DISQUS’ privatlivspolitik og gør også brugerne opmærksom på, at de kan gå ud fra, at DISQUS gemmer deres IP-adresse og tidspunktet for kommentaren ud over kommentarens indhold. Cookies kan også gemmes på brugernes computere og bruges til at vise reklamer.

Profilbilleder fra Gravatar: Vi bruger Gravatar-tjenesten i vores online-tilbud og især i bloggen.

Gravatar er en tjeneste, hvor brugere kan registrere og gemme profilbilleder og deres e-mailadresser. Hvis brugere efterlader indlæg eller kommentarer på andre online-præsentationer (især blogs) med den pågældende e-mail-adresse, kan deres profilbilleder vises ved siden af indlæggene eller kommentarerne. Til dette formål overføres brugernes e-mailadresse krypteret til Gravatar med henblik på at kontrollere, om der er gemt en profil for den. Dette er det eneste formål med fremsendelsen af e-mail-adressen. De anvendes ikke til andre formål, men slettes efterfølgende.

Brugen af Gravatar er baseret på vores legitime interesser, da vi bruger Gravatar til at give forfattere af indlæg og kommentarer mulighed for at personliggøre deres indlæg med et profilbillede.

Ved at vise billederne får Gravatar fat i brugernes IP-adresse, da dette er nødvendigt for kommunikationen mellem en browser og en onlinetjeneste.

Hvis brugerne ikke ønsker, at et brugerbillede, der er knyttet til deres Gravatar-e-mailadresse, skal vises i kommentarerne, skal de bruge en e-mailadresse, der ikke er registreret hos Gravatar, til at kommentere. Vi gør også opmærksom på, at det også er muligt at bruge en anonym e-mailadresse eller slet ingen e-mailadresse, hvis brugerne ikke ønsker, at deres e-mailadresse skal sendes til Gravatar. Brugerne kan forhindre overførslen af data fuldstændigt ved ikke at bruge vores kommentarsystem.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular), sikkerhedsforanstaltninger, håndtering af og svar på forespørgsler, kontaktanmodninger og kommunikation, levering af vores onlinetjenester og brugeroplevelse.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO), samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), beskyttelse af vitale interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra d. DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Kontakt til os

.
Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier), behandles de oplysninger, som den person, der fremsætter anmodningen, har givet, i det omfang det er nødvendigt for at besvare anmodningen om kontakt og enhver handling, der anmodes om.

Svaret på kontaktanmodninger i forbindelse med kontraktlige eller før-kontraktlige forhold udføres for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller for at besvare (før-)kontraktlige anmodninger og i øvrigt på grundlag af legitime interesser i at besvare anmodningerne.

  • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer)

.

 • Involverede personer: Kommunikationspartnere.
 • Formål med behandlingen: Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b. DSGVO), legitime interesser (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Online markedsføring

Vi behandler personoplysninger med henblik på online markedsføring, hvilket især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller visning af salgsfremmende og andet indhold (samlet benævnt “indhold”) baseret på potentielle brugerinteresser og måling af effektiviteten heraf.

Til disse formål oprettes og lagres såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt “cookie”) eller lignende procedurer, hvorved oplysninger om brugeren, der er relevante for præsentationen af det nævnte indhold, lagres. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte det indhold, der er set, besøgte websteder, anvendte onlinenetværk, men også kommunikationspartnere og tekniske oplysninger som f.eks. den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstider. Hvis brugerne har givet samtykke til indsamling af deres lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ingen klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) inden for rammerne af online markedsføringsprocessen, men derimod pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af online markedsføringsprocedurerne ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende procedurer. Disse cookies kan generelt også senere læses på andre websteder, der anvender samme online markedsføringsprocedure, og analyseres med henblik på visning af indhold samt suppleres med yderligere data og gemmes på serveren hos udbyderen af online markedsføringsproceduren.

I undtagelsestilfælde kan der tildeles klare data til profilerne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsprocedure vi bruger, og netværket forbinder brugernes profiler med ovennævnte data. Vi beder dig bemærke, at brugerne kan indgå yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. ved at give deres samtykke som en del af registreringsprocessen.

I princippet får vi kun adgang til sammenfattede oplysninger om succesen af vores annoncer. Inden for rammerne af de såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsprocedurer der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. f.eks. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen bruges udelukkende til at analysere succesen af vores markedsføringsforanstaltninger.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Hinvisninger om retsgrundlag: I det omfang vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

Målgruppering med Google Analytics: Vi bruger Google Analytics til kun at vise de annoncer, der er placeret inden for Google’s og dets partneres annonceringstjenester, til de brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud eller som har visse karakteristika (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter, der er fastlagt på baggrund af de besøgte websteder), som vi overfører til Google (såkaldte “Remarketing Audiences” eller “Google Analytics Audiences”). Ved hjælp af Remarketing Audiences ønsker vi også at sikre, at vores annoncer svarer til brugernes potentielle interesse

  • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser)

.

 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: markedsføring, profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler), remarketing, målretning (fastlæggelse af målgrupper, der er relevante for markedsføringsformål eller anden produktion af indhold), konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Mulighed for indsigelse (opt-out): Vi henviser til databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive udbydere og de indsigelsesmuligheder, der er angivet for udbyderne (såkaldt “opt-out”). Hvis der ikke er angivet en udtrykkelig opt-out-mulighed, har du mulighed for at slå cookies fra i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores onlinetilbud. Vi anbefaler derfor følgende yderligere opt-out-muligheder, som tilbydes i oversigtsform for de respektive regioner: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Områdeoverskridende: https://optout.aboutads.info.

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager er en løsning, hvormed vi kan administrere såkaldte website tags via en grænseflade og dermed integrere andre tjenester i vores online-tilbud (se yderligere detaljer i denne databeskyttelseserklæring). Selve Tag Manager (som implementerer tags) opretter ikke brugerprofiler eller gemmer cookies. Google får kun kendskab til brugerens IP-adresse, som er nødvendig for at køre Google Tag Manager. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online markedsføring og webanalyse; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Indstillinger for visning af annoncer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Targeting med Google Analytics: . Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ads og konverteringsmåling: Vi bruger online markedsføringsprocessen “Google Ads” til at placere annoncer på Googles reklamenetværk (f.eks. i søgeresultater, i videoer, på websider osv.), så de vises til brugere, der har en formodet interesse i annoncerne. Vi måler også konverteringen af annoncerne. Vi får dog kun kendskab til det anonyme samlede antal brugere, der klikkede på vores annonce og blev omdirigeret til en side, der er markeret med et såkaldt “konverteringssporingstag”. Vi modtager dog ikke selv nogen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: Vi bruger “Google Marketing Platform” (og tjenester som “Google Ad Manager”) til at placere annoncer i Googles annoncenetværk (f.eks. i søgeresultater, i videoer, på websider osv.). Google Marketing Platform er kendetegnet ved, at annoncer vises i realtid på baggrund af brugernes formodede interesser. Dette giver os mulighed for at vise annoncer for og inden for vores onlinetilbud på en mere målrettet måde for kun at præsentere brugere for annoncer, der potentielt matcher deres interesser. Hvis en bruger f.eks. får vist annoncer for produkter, som han/hun har været interesseret i på andre onlinetjenester, kaldes dette for “remarketing”. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.

Nærvær på de sociale medier

.
Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde oplysninger om os.

Vi gør opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugerdata normalt i sociale netværk til markedsundersøgelser og reklameformål. Der kan f.eks. oprettes brugsprofiler baseret på brugernes brugsadfærd og deraf følgende interesser. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer inden for og uden for netværkene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål lagres der normalt cookies på brugernes computere, hvor brugernes brugsadfærd og interesser lagres. Desuden kan data uafhængigt af de enheder, der anvendes af brugerne, også lagres i brugsprofilerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til databeskyttelseserklæringerne og oplysningerne fra operatørerne af de respektive netværk.

I forbindelse med anmodninger om oplysninger og påberåbelse af de registreredes rettigheder vil vi også gerne påpege, at disse kan gøres mest effektivt gældende over for udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

Facebook: Vi er sammen med Facebook Ireland Ltd. ansvarlige for indsamlingen (men ikke for den videre behandling) af data fra besøgende på vores Facebook-side (den såkaldte “fanside”). Disse data omfatter oplysninger om de typer indhold, som brugerne ser eller interagerer med, eller de handlinger, de foretager (se under “Ting, som du og andre gør og leverer” i Facebooks datapolitik: https://www. facebook.com/policy) samt oplysninger om de enheder, som brugerne bruger (f.eks. IP-adresser, operativsystem, browsertype, sprogindstillinger, cookie-data; se under “Enhedsoplysninger” i Facebooks erklæring om datapolitik: https://www.facebook.com/policy). Som forklaret i Facebooks privatlivspolitik under “Hvordan bruger vi disse oplysninger?” indsamler og bruger Facebook også oplysninger til at levere analysetjenester, kaldet “Page Insights”, til sideoperatører for at give dem indsigt i, hvordan folk interagerer med deres sider og det indhold, der er knyttet til dem. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook (“Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som specifikt fastsætter de sikkerhedsforanstaltninger, som Facebook skal overholde, og hvori Facebook har accepteret at overholde de registreredes rettigheder (dvs. at brugerne f.eks. kan sende oplysninger eller slette anmodninger direkte til Facebook). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook. Du kan finde yderligere oplysninger i “Information om Page Insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Typer af behandlede data: Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer), brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Kontaktanmodninger og kommunikation, feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular), markedsføring.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Plugins og indlejrede funktioner samt indhold

Vi indarbejder funktionelle og indholdsmæssige elementer i vores onlinetilbud, som vi får fra servere hos deres respektive udbydere (i det følgende benævnt “tredjepartsudbydere”). Det kan f.eks. være grafik, videoer eller bykort (i det følgende ensartet benævnt “indhold”).

Integrationen kræver altid, at tredjepartsleverandørerne af dette indhold behandler brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser. IP-adressen er således nødvendig for at kunne præsentere dette indhold eller disse funktioner. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som “web beacons”) til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. “Pixeltags” kan bruges til at analysere oplysninger om f.eks. besøgstrafikken på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan bl.a. indeholde tekniske oplysninger om browseren og styresystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt være forbundet med sådanne oplysninger fra andre kilder.

Hinvisninger om retsgrundlag: I det omfang vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

Instagram-plugins og -indhold: Vi er sammen med Facebook Ireland Ltd. ansvarlige for indsamling eller modtagelse i forbindelse med en transmission (men ikke yderligere behandling) af “begivenhedsdata”, der indsamles af Facebook via Instagram-funktioner (f.eks. (f.eks. funktioner til indlejring af indhold), der kører på vores onlinetjeneste eller i forbindelse med en overførsel med henblik på: a) at vise indhold og reklameoplysninger, der er relevante for brugernes opfattede interesser, b) at levere kommercielle og transaktionsmæssige meddelelser (f.eks. målretning af brugere via Facebook Messenger) og c) at forbedre annoncering og personalisering af funktioner og indhold (f.eks. forbedring af evnen til at identificere, hvilket indhold eller hvilke reklameoplysninger der er relevante for brugernes opfattede interesser). Vi har indgået en særlig aftale med Facebook (“Controller’s Addendum”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som specifikt fastsætter, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvori Facebook har accepteret at overholde de registreredes rettigheder (dvs. at brugere f.eks. kan give oplysninger eller anmode om sletning direkte til Facebook). Bemærk: Når Facebook forsyner os med målinger, analyser og rapporter (som er aggregerede, dvs. ikke indeholder oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os), udføres denne behandling ikke under delt ansvar, men under en databehandleraftale (“Databehandlingsvilkår”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). , “Data Security Terms and Conditions” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) og med hensyn til behandling i USA baseret på standardkontraktklausuler (“Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook.

  • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser), inventardata (f.eks. navne, adresser), kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer)

.

 • Individuelle personer: Brugere (f.eks. besøgende på websteder, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: Tilvejebringelse af vores onlinetilbud og brugeroplevelse, levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, markedsføring, profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO), samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO).

Anvendte tjenester og tjenesteudbydere:

Ændre og opdatere fortrolighedspolitik

.
Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå indholdet af vores privatlivspolitik. Vi vil tilpasse fortrolighedserklæringen, så snart ændringer i de databehandlinger, vi udfører, gør det nødvendigt. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller en anden individuel meddelelse.

Når vi angiver adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du være opmærksom på, at adresserne kan ændre sig med tiden, og du bedes kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

Rettigheder for registrerede personer

.
Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, navnlig i henhold til artikel 15-21 i GDPR:

  • Ret til at gøre indsigelse: Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på denne markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til denne direkte markedsføring.

.

 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Du har ret til at tilbagekalde et givet samtykke til enhver tid.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende oplysninger behandles, og om oplysninger om disse oplysninger samt om yderligere oplysninger og en kopi af oplysningerne i overensstemmelse med de retlige krav.
 • Ret til berigtigelse: Du har i overensstemmelse med loven ret til at anmode om at få oplysninger om dig suppleret eller at få berigtiget urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: Du har ret til i overensstemmelse med loven at anmode om, at oplysninger om dig slettes uden forsinkelse, eller alternativt i overensstemmelse med loven at anmode om begrænsning af behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format i overensstemmelse med lovkravene eller til at kræve, at de overføres til en anden ansvarlig person.
 • Klage til tilsynsmyndighed: Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er i strid med kravene i databeskyttelsesforordningen.

Definitioner af begreber

Dette afsnit giver dig et overblik over de udtryk, der anvendes i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Mange af begreberne er hentet fra loven og er primært defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. De følgende forklaringer har derimod først og fremmest til formål at hjælpe dig med at forstå dem. Begreberne er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

  • IP-maskering: “IP-maskering” er en metode, hvor den sidste oktet, dvs. de sidste to tal i en IP-adresse, slettes, således at IP-adressen ikke længere kan bruges til at identificere en person entydigt. Derfor er IP-maskering et middel til pseudonymisering af behandlingsprocedurer, især i forbindelse med online markedsføring

.

 • Konverteringsmåling: Konverteringsmåling (også kaldet “evaluering af besøgshandlinger”) er en procedure, hvormed effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger kan bestemmes. Til dette formål gemmes en cookie normalt på brugernes enheder på de websteder, hvor markedsføringsforanstaltningerne finder sted, og den hentes derefter igen på målwebstedet. Dette giver os f.eks. mulighed for at spore, om de annoncer, vi har placeret på andre websteder, har været vellykkede.
 • Personoplysninger: Ved “personoplysninger” forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. en cookie) eller en IP-adresse. (f.eks. en cookie) eller til en eller flere særlige karakteristika, som er udtryk for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger: Behandlingen af “profiler med brugerrelaterede oplysninger”, eller kort sagt “profiler”, omfatter enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at identificere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person (afhængigt af typen af profilering kan dette omfatte forskellige oplysninger om demografi, adfærd og interesser, såsom interaktion med websider og deres f.eks. interaktion med websteder og deres indhold osv.) eller til at forudsige dem (f.eks. interesser i bestemt indhold eller produkter, klikadfærd på et websted eller placering). Cookies og web beacons bruges ofte til profilering.
 • Remarketing: Vi taler om “remarketing” eller “retargeting”, når det f.eks. til reklameformål noteres, hvilke produkter en bruger har været interesseret i på et websted, for at minde brugeren om disse produkter på andre websteder, f.eks. i reklamer.
 • Controller: En “controller” er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger.
 • Behandling: “Behandling”: enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Udtrykket er bredt og omfatter stort set enhver håndtering af data, uanset om det drejer sig om indsamling, analyse, lagring, overførsel eller sletning.
 • Målgruppedannelse: Vi taler om målgruppedannelse (eller “brugerdefinerede målgrupper”), når målgrupper fastlægges til reklameformål, f.eks. til visning af reklamer. F.eks. kan det på baggrund af en brugers interesse for bestemte produkter eller emner på internettet konkluderes, at denne bruger er interesseret i reklamer for lignende produkter eller den onlinebutik, hvor han eller hun har set produkterne. Til gengæld taler vi om “lookalike audiences” (eller lignende målgrupper), når det indhold, der anses for egnet, vises for brugere, hvis profiler eller interesser formodentlig svarer til de brugere, som profilerne blev oprettet for. Cookies og web beacons bruges normalt til at oprette brugerdefinerede målgrupper og Lookalike Audiences.

Skabt med den gratis Datenschutz-Generator.de af Dr. Thomas Schwenke

da_DKDA