Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti..

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odvolání je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední položku. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (společnost Blitzgewitter Steinburg e.V., Am Bahndamm 12, 25560 Schenefeld, telefonní číslo: 0172-5435864 , e-mailová adresa: info@blitzgewitter.com) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání..

Důsledky odvolání.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

 

 • Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy.

  Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

  – pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
  – pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
  – za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, ale které nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
  – za doručování novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

  Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv

  – při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
  – za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
  – za dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

 

Vzor storno formuláře

.
(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

Na
Společnost
Blitzgewitter Steinburg e.V.
Na železničním náspu 12
25560 Schenefeld

E-mailová adresa: info@blitzgewitter.com

– Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)

– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

– Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

– Datum
—————————————
(*) Nehodící se škrtněte.Zdroj: Vytvořeno pomocí Cancellation Policy Generator advokátní kanceláře Plutte..

cs_CZCZ