Zásady ochrany osobních údajů

Stav: 22. července 2021

Přehled obsahu

Odpovědná osoba

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

Mobil: +49 172 5435864
Mail: info@blitzgewitter.com

Zplnomocnění zástupci: Christian Radtke.

E-mailová adresa: info@blitzgewitter.com.

Otisk: www.blitzgewitter.com.

Přehled operací zpracování

.
Níže uvedený přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Typy zpracovávaných dat

 • Inventární údaje (např. jména, adresy).
 • Obsahová data (např. položky v online formulářích).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Metadata/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů).
 • Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
 • Platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb).

Kategorie subjektů údajů

.

 • Obchodní a smluvní partneři.
 • Komunikační partneři.
 • Členové.
 • Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

Účely zpracování

.

 • Zajišťování našich online služeb a uživatelských zkušeností.
 • Měření konverzí (měření účinnosti marketingových aktivit).
 • Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře).
 • Marketing.
 • Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Profilování s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Remarketing.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Zpracování a zodpovídání dotazů.
 • Zacílení (určení cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiné vydávání obsahu).

Příslušný právní základ

.
Níže je uveden přehled právních základů GDPR, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje. Vezměte prosím na vědomí, že kromě ustanovení GDPR mohou v zemi vašeho nebo našeho bydliště či sídla platit vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud by v jednotlivých případech byly relevantní další specifické právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO) – Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro konkrétní účel nebo účely

.

 • Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO) – Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů.
 • Ochrana životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. d) DSGVO) – Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO) – Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů v Německu: Kromě předpisů o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů platí v Německu také vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Patří mezi ně zejména zákon o ochraně před zneužitím osobních údajů při zpracování dat (BDSG). BDSG obsahuje zejména zvláštní ustanovení o právu na informace, právu na výmaz, právu vznést námitku, zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zpracování pro jiné účely a předávání, jakož i o automatizovaném rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování. Dále upravuje zpracování údajů pro účely pracovního poměru (§ 26 BDSG), zejména pokud jde o vznik, realizaci nebo ukončení pracovního poměru, jakož i souhlas zaměstnanců. Dále se mohou uplatnit zemské zákony na ochranu osobních údajů jednotlivých spolkových zemí.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky, přičemž bereme v úvahu stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost výskytu a rozsah ohrožení práv a svobod fyzických osob, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající danému riziku.

Tato opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, jejich vkládání, zveřejňování, zajištění jejich dostupnosti a jejich oddělení. Máme také zavedeny postupy pro zajištění výkonu práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakce na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím návrhu technologie a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů.

Zkrácení IP adresy: Pokud jsou IP adresy zpracovávány námi nebo poskytovateli služeb a používanými technologiemi a zpracování celé IP adresy není nutné, je IP adresa zkrácena (označováno také jako “maskování IP”). Při tomto postupu jsou poslední dvě číslice nebo poslední část IP adresy za tečkou odstraněny nebo nahrazeny zástupnými znaky. Zkrácení IP adresy má zabránit nebo výrazně ztížit identifikaci osoby podle její IP adresy.

Šifrování SSL (https): Abychom ochránili vaše data přenášená prostřednictvím naší online nabídky, používáme šifrování SSL. Takové šifrované připojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku prohlížeče.

Předávání osobních údajů

V průběhu našeho zpracování osobních údajů mohou být údaje předány nebo zpřístupněny jiným orgánům, společnostem, právně samostatným organizačním jednotkám nebo osobám. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověřeni úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou integrovány do webových stránek. V takových případech dodržujeme zákonné požadavky a zejména uzavíráme s příjemci vašich údajů příslušné smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Předávání údajů v rámci organizace: Osobní údaje můžeme předávat jiným subjektům v rámci naší organizace nebo jim k těmto údajům poskytovat přístup. Pokud se jedná o předání pro administrativní účely, je předání údajů založeno na našich oprávněných firemních a obchodních zájmech nebo je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností nebo pokud existuje souhlas subjektů údajů nebo zákonné povolení.

Zpracování dat ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, subjektům nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu se zákonem.

Na základě výslovného souhlasu nebo smluvně či zákonně požadovaného předání zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, smluvním závazkem prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Komise EU, za přítomnosti osvědčení nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů (čl. 44 až 49 DSGVO, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Použití souborů cookie

.
Soubory cookie jsou textové soubory, které obsahují údaje z navštívených webových stránek nebo domén a jsou uloženy prohlížečem v počítači uživatele. Hlavním účelem souboru cookie je ukládat informace o uživateli během jeho návštěvy nebo po ní v rámci online služby. Uložené informace mohou zahrnovat například nastavení jazyka na webové stránce, stav přihlášení, nákupní košík nebo místo sledování videa. Pod pojem cookies zahrnujeme také další technologie, které plní stejné funkce jako cookies (např. ukládání údajů o uživateli pomocí pseudonymních online identifikátorů, známých také jako “ID uživatele”).

Rozlišují se následující typy a funkce souborů cookie:

  • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): Dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře prohlížeč.
  • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Lze například uložit stav přihlášení nebo přímo zobrazit preferovaný obsah, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Stejně tak mohou být v takovém souboru cookie uloženy zájmy uživatelů používané pro měření rozsahu nebo marketingové účely.

.

  • Soubory cookie první strany: Soubory cookie první strany nastavujeme my sami.
  • Soubory cookie třetích stran (také: soubory cookie třetích stran): Soubory cookie třetích stran používají především inzerenti (tzv. třetí strany) ke zpracování informací o uživatelích.
  • Nezbytné (také: nezbytné nebo naprosto nezbytné) soubory cookie: Soubory cookie mohou být na jedné straně naprosto nezbytné pro provoz webových stránek (např. pro ukládání přihlašovacích údajů nebo jiných uživatelských vstupů nebo z bezpečnostních důvodů)

.

 • Statistické, marketingové a personalizační soubory cookie: Kromě toho se soubory cookie obvykle používají také v rámci měření rozsahu a při ukládání zájmů nebo chování uživatele (např. prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) na jednotlivých webových stránkách do uživatelského profilu. Takové profily se používají například k tomu, aby se uživatelům zobrazoval obsah, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento postup se také označuje jako “sledování”, tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pokud používáme soubory cookie nebo “sledovací” technologie, budeme vás o tom informovat zvlášť v našem prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v souvislosti se získáním souhlasu.

Poznámky k právním základům: Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a vy souhlasíte s používáním souborů cookie, je právním základem pro zpracování vašich údajů váš deklarovaný souhlas. V ostatních případech jsou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a jejím zlepšování) nebo pokud je použití souborů cookie nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

Doba uložení: Pokud vám neposkytneme výslovné informace o době uložení trvalých souborů cookie (např. v rámci tzv. cookie opt-in), předpokládejte, že doba uložení může být až dva roky.

Všeobecné informace o odvolání a námitce (opt-out): V závislosti na tom, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies (souhrnně označováno jako “opt-out”). Svůj nesouhlas můžete nejprve vyjádřit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, např. deaktivací používání souborů cookie (čímž může být omezena i funkčnost naší online nabídky). Nesouhlas s používáním souborů cookie pro účely online marketingu lze vyjádřit také prostřednictvím různých služeb, zejména v případě sledování, a to prostřednictvím webových stránek https://optout.aboutads.info a https://www.youronlinechoices.com/. Kromě toho můžete získat další pokyny, jak vznést námitku v souvislosti s informacemi o poskytovatelích služeb a používaných souborech cookie.

Zpracování údajů o souborech cookie na základě souhlasu: Používáme postup správy souhlasu se soubory cookie, v jehož rámci lze získat a spravovat souhlas uživatelů s používáním souborů cookie, resp. se zpracováním a poskytovateli uvedenými v postupu správy souhlasu se soubory cookie, a uživatelé jej mohou odvolat. Prohlášení o souhlasu se ukládá, aby nebylo nutné žádost opakovat a aby bylo možné souhlas prokázat v souladu se zákonnou povinností. Ukládání může probíhat na straně serveru a/nebo v souboru cookie (tzv. opt-in cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné přiřadit souhlas uživateli nebo jeho zařízení. S výhradou individuálních informací o poskytovatelích služeb správy souborů cookie platí následující informace: Doba uchovávání souhlasu může být až dva roky. V takovém případě se vytvoří pseudonymní identifikátor uživatele, který se uloží spolu s časem udělení souhlasu, informacemi o rozsahu souhlasu (např. které kategorie souborů cookie a/nebo poskytovatelé služeb) a také o použitém prohlížeči, systému a koncovém zařízení.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Provádění úkolů podle stanov nebo jednacího řádu

.
Zpracováváme údaje našich členů, příznivců, zainteresovaných stran, obchodních partnerů nebo jiných osob (dále jen “subjekty údajů”), pokud s nimi máme členský nebo jiný obchodní vztah a plníme naše úkoly a jsou příjemci služeb a výhod. Kromě toho zpracováváme údaje subjektů údajů na základě našich oprávněných zájmů, např. pokud jde o administrativní úkoly nebo práci s veřejností.

Takto zpracovávané údaje, jejich povaha, rozsah a účel a nezbytnost jejich zpracování jsou dány základním členským nebo smluvním vztahem, z něhož vyplývá i nezbytnost případného zpřístupnění údajů (v ostatních ohledech hovoříme o požadovaných údajích).

Vymažeme údaje, které již nejsou potřebné k plnění našich zákonných a obchodních účelů. To se určuje podle příslušných úkolů a smluvních vztahů. Údaje uchováváme po dobu, po kterou mohou být relevantní pro obchodní transakce, jakož i s ohledem na případné záruční nebo odpovědnostní závazky na základě našeho oprávněného zájmu na jejich regulaci. Nutnost uchovávání údajů je pravidelně přezkoumávána; ve všech ostatních ohledech platí zákonné povinnosti uchovávání údajů.

Blitzgewitter Steinburg e.V.

Am Bahndamm 12

25560 Schenefeld

 • Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb), členové, obchodní a smluvní partneři.
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, žádosti o kontakt a komunikace, správa a zodpovídání dotazů.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Registrace, přihlášení a uživatelský účet

.
Uživatelé si mohou vytvořit uživatelský účet. V rámci procesu registrace jsou uživatelům poskytnuty požadované povinné údaje, které jsou zpracovávány pro účely poskytnutí uživatelského účtu na základě plnění smluvních povinností. Mezi zpracovávané údaje patří zejména přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo a e-mailová adresa).

V rámci používání našich registračních a přihlašovacích funkcí a používání uživatelského účtu ukládáme IP adresu a čas příslušné uživatelské akce. Ukládání je založeno na našich oprávněných zájmech a zájmech uživatelů v oblasti ochrany před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje zásadně nepředáváme třetím stranám, pokud to není nezbytné pro uplatnění našich nároků nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost.

Uživatelé mohou být e-mailem informováni o procesech týkajících se jejich uživatelského účtu, například o technických změnách.

Vymazání údajů po ukončení: Pokud uživatelé ukončili svůj uživatelský účet, budou jejich údaje týkající se uživatelského účtu vymazány, a to na základě případného zákonného povolení, povinnosti nebo souhlasu uživatelů.

Uživatelé jsou odpovědní za zálohování svých dat při ukončení smlouvy před jejím vypršením. Jsme oprávněni nenávratně vymazat všechny uživatelské údaje uložené během trvání smlouvy.

 • Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), obsahové údaje (např. položky v online formulářích), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, bezpečnostní opatření, správa a zodpovídání dotazů.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Funkce komunity

Komunitní funkce, které poskytujeme, umožňují uživatelům navázat konverzaci nebo jinou vzájemnou výměnu. Upozorňujeme, že používání komunitních funkcí je povoleno pouze v souladu s platnými právními předpisy, našimi podmínkami a pokyny a právy ostatních uživatelů a třetích stran.

Příspěvky uživatelů jsou veřejné: Příspěvky a obsah vytvořený uživateli jsou veřejně viditelné a přístupné.

Nastavení viditelnosti příspěvků: Uživatelé mohou pomocí nastavení určit, do jaké míry budou jimi vytvořené příspěvky a obsah viditelné nebo přístupné veřejnosti nebo pouze určitým osobám či skupinám.

Právo na vymazání: Vymazání příspěvků, obsahu nebo informací poskytnutých uživateli je přípustné v nezbytném rozsahu po řádném zvážení, pokud existují konkrétní náznaky, že představují porušení právních předpisů, našich pokynů nebo práv třetích stran.

Ochrana vlastních údajů: Uživatelé sami rozhodují, jaké údaje o sobě v rámci naší online nabídky zveřejní. Například když uživatelé poskytují osobní údaje nebo se účastní konverzací. Žádáme uživatele, aby chránili své údaje a zveřejňovali osobní údaje pouze s opatrností a pouze v nezbytném rozsahu. Zejména žádáme uživatele, aby věnovali zvláštní pozornost ochraně svých přístupových údajů a používali bezpečná hesla (tj. především co nejdelší a náhodné kombinace znaků).

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, bezpečnostní opatření.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Blogy a publikační média

Používáme blogy nebo srovnatelné prostředky online komunikace a publikování (dále jen “publikační médium”). Údaje čtenářů jsou pro účely publikačního média zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro jeho prezentaci a komunikaci mezi autory a čtenáři nebo z bezpečnostních důvodů. V ostatním odkazujeme na informace o zpracování návštěvníků našeho publikačního média v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Komentáře a příspěvky: Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, mohou být jejich IP adresy uloženy na základě našich oprávněných zájmů. Je to z důvodu naší bezpečnosti pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě můžeme být za komentář nebo příspěvek sami stíháni, a proto nás zajímá totožnost autora.

Dále si vyhrazujeme právo na základě našich oprávněných zájmů zpracovávat údaje uživatelů za účelem odhalování spamu.

Na stejném právním základě si vyhrazujeme právo ukládat IP adresy uživatelů po dobu trvání průzkumů a používat soubory cookie, abychom zabránili vícenásobnému hlasování.

Osobní údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků, veškeré kontaktní informace a informace o webových stránkách, jakož i informace týkající se obsahu, budou trvale uloženy, dokud uživatel nevznese námitku.

Odběry komentářů: Uživatelé se mohou se svým souhlasem přihlásit k odběru následných komentářů. Uživatelé obdrží potvrzovací e-mail, aby si ověřili, že jsou vlastníky zadané e-mailové adresy. Uživatelé se mohou z odběru komentářů kdykoli odhlásit. Potvrzovací e-mail bude obsahovat pokyny, jak se z odběru odhlásit. Pro účely prokázání souhlasu uživatelů ukládáme čas přihlášení k odběru spolu s IP adresou uživatele a po odhlášení uživatele tyto informace odstraníme.

Odběr můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat až po dobu tří let, než je vymažeme, abychom prokázali, že byl dříve udělen souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o výmaz je možné podat kdykoli, pokud je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

Akismet antispamová kontrola: Službu “Akismet” používáme na základě našich oprávněných zájmů. Pomocí Akismetu jsou komentáře od skutečných lidí odlišeny od komentářů spamových. Za tímto účelem jsou všechny údaje o komentářích odesílány na server v USA, kde jsou analyzovány a uloženy po dobu čtyř dnů pro účely porovnání. Pokud byl komentář klasifikován jako spam, jsou data uložena i po uplynutí této doby. Tyto informace zahrnují zadané jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, obsah komentáře, odkaz, informace o použitém prohlížeči a počítačovém systému a čase zadání.

Uživatelé mohou používat pseudonymy nebo neuvádět své jméno či e-mailovou adresu. Mohou zcela zabránit přenosu dat tím, že nebudou používat náš systém komentářů. To by byla škoda, ale bohužel nevidíme žádné alternativy, které by fungovaly stejně efektivně.

Funkce komentářů DISQUS: Službu komentářů DISQUS používáme na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní, bezpečné a uživatelsky přívětivé správě komentářů.

Pro použití funkce komentářů DISQUS se uživatelé mohou přihlásit prostřednictvím vlastního uživatelského účtu DISQUS nebo existujícího účtu na sociální síti (např. OpenID, Facebook, Twitter nebo Google). Přihlašovací údaje uživatelů získává DISQUS z platforem. Funkci komentářů DISQUS je možné používat také jako host, aniž by bylo nutné vytvořit nebo používat uživatelský účet v systému DISQUS nebo u některého z uvedených poskytovatelů sociálních médií.

DISQUS s jeho funkcemi pouze vkládáme do našich webových stránek, čímž můžeme ovlivňovat komentáře uživatelů. Uživatelé však vstupují do přímého smluvního vztahu se společností DISQUS, v jehož rámci společnost DISQUS zpracovává komentáře uživatelů a je kontaktní osobou pro případné vymazání údajů uživatelů. Odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů společnosti DISQUS a upozorňujeme uživatele, že mohou předpokládat, že společnost DISQUS bude kromě obsahu komentáře ukládat také jejich IP adresu a čas komentáře. Soubory cookie mohou být také ukládány do počítačů uživatelů a používány k zobrazování reklamy.

Profilové obrázky z Gravataru: V rámci naší online nabídky a zejména na blogu používáme službu Gravatar.

Gravatar je služba, ve které se uživatelé mohou zaregistrovat a ukládat profilové obrázky a e-mailové adresy. Pokud uživatelé zanechávají příspěvky nebo komentáře na jiných internetových prezentacích (zejména blozích) s příslušnou e-mailovou adresou, mohou se vedle příspěvků nebo komentářů zobrazovat jejich profilové obrázky. Za tímto účelem je e-mailová adresa, kterou uživatelé poskytli, předána společnosti Gravatar v zašifrované podobě za účelem kontroly, zda je pro ni uložen profil. To je jediný účel přenosu e-mailové adresy. K jiným účelům se nepoužívá, ale následně se vymaže.

Používání služby Gravatar je založeno na našich oprávněných zájmech, protože službu Gravatar používáme k tomu, abychom autorům příspěvků a komentářů nabídli možnost přizpůsobit si své příspěvky profilovým obrázkem.

Při zobrazování obrázků získává Gravatar IP adresu uživatelů, protože ta je nezbytná pro komunikaci mezi prohlížečem a online službou.

Pokud uživatelé nechtějí, aby se v komentářích zobrazoval obrázek uživatele spojený s jejich e-mailovou adresou Gravatar, měli by pro komentování použít e-mailovou adresu, která není v souboru Gravatar. Upozorňujeme také, že je možné použít anonymní e-mailovou adresu nebo nepoužít žádnou e-mailovou adresu, pokud uživatelé nechtějí, aby byla jejich e-mailová adresa odesílána do služby Gravatar. Uživatelé mohou přenosu dat zcela zabránit tím, že nebudou používat náš systém komentářů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. položky v online formulářích), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům, zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), bezpečnostní opatření, správa a reakce na dotazy, žádosti o kontakt a komunikace, poskytování našich online služeb a uživatelské zkušenosti.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO), Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO), Ochrana životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. d DSGVO).

Používané služby a poskytovatelé služeb:

Kontaktujte nás

.
Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) jsou informace poskytnuté osobou, která žádost podává, zpracovávány v rozsahu nezbytném pro reakci na žádosti o kontakt a případné požadované kroky.

Reakce na žádosti o kontakt v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů je prováděna za účelem plnění našich smluvních povinností nebo reakce na (před)smluvní žádosti a jinak na základě oprávněných zájmů při reakci na žádosti.

  • Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), obsahové údaje (např. záznamy v online formulářích)

.

 • Zúčastněné osoby: Komunikační partneři.
 • Účely zpracování: Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Online marketing

Osobní údaje zpracováváme pro účely online marketingu, který může zahrnovat zejména marketing reklamního prostoru nebo zobrazování propagačního a jiného obsahu (dále jen “obsah”) na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jeho účinnosti.

Pro tyto účely se vytvářejí a ukládají do souboru tzv. uživatelské profily (tzv. “cookie”) nebo se používají podobné postupy, pomocí nichž se ukládají informace o uživateli důležité pro prezentaci výše uvedeného obsahu. Tyto informace mohou zahrnovat například prohlížený obsah, navštívené webové stránky, používané online sítě, ale také komunikační partnery a technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o své poloze, mohou být zpracovávány i tyto údaje.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme dostupné postupy maskování IP (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v rámci online marketingového procesu nejsou ukládány žádné jasné údaje o uživatelích (jako jsou e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my ani poskytovatelé online marketingových postupů neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.

Informace v profilech se obvykle ukládají do souborů cookie nebo podobnými postupy. Tyto soubory cookie lze zpravidla později přečíst i na jiných webových stránkách, které používají stejný online marketingový postup, a analyzovat je za účelem zobrazení obsahu a doplnit je o další údaje a uložit na serveru poskytovatele online marketingového postupu.

Výjimečně lze profilům přiřadit přehledná data. To platí například v případě, že uživatelé jsou členy sociální sítě, jejíž online marketingový postup používáme, a tato síť propojí profily uživatelů s výše uvedenými údaji. Žádáme vás, abyste vzali na vědomí, že uživatelé mohou s poskytovateli uzavírat další dohody, např. tím, že v rámci procesu registrace udělí svůj souhlas.

V zásadě máme přístup pouze k souhrnným informacím o úspěšnosti našich reklam. V rámci tzv. měření konverzí však můžeme zkontrolovat, které z našich online marketingových postupů vedly k tzv. konverzi, tj. například k uzavření smlouvy s námi. Měření konverzí slouží výhradně k analýze úspěšnosti našich marketingových opatření.

Pokud není uvedeno jinak, žádáme vás, abyste předpokládali, že použité soubory cookie budou uloženy po dobu dvou let.

Poznámky k právním základům: Pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V ostatních případech jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Cílená seskupení pomocí Google Analytics: Pomocí Google Analytics zobrazujeme reklamy umístěné v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů pouze těm uživatelům, kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. “Remarketingová publika” nebo “Google Analytics Audiences”). Pomocí remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů.

  • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy)

.

 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: marketing, profilování pomocí informací o uživatelích (vytváření uživatelských profilů), remarketing, cílení (určování cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiné výstupy obsahu), měření konverze (měření účinnosti marketingových opatření).
 • Bezpečnostní opatření: Maskování IP (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).
 • Možnost vznést námitku (opt-out): Odkazujeme na oznámení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů a na možnosti vznesení námitky stanovené pro poskytovatele (tzv. “opt-out”). Pokud nebyla zadána výslovná možnost odmítnutí, máte možnost vypnout soubory cookie v nastavení prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Proto doporučujeme následující další možnosti odhlášení, které jsou nabízeny v souhrnné podobě pro příslušné regiony: a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Napříč územím: https://optout.aboutads.info.

Používané služby a poskytovatelé služeb:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého můžeme spravovat tzv. webové značky prostřednictvím rozhraní a integrovat tak další služby do naší online nabídky (další podrobnosti naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů). Samotný Tag Manager (který implementuje značky) nevytváří uživatelské profily ani neukládá soubory cookie. Společnost Google se dozví pouze IP adresu uživatele, která je nezbytná pro spuštění nástroje Google Tag Manager. Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Online marketing a webová analytika; poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Nastavení zobrazení reklamy: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Cílení pomocí Google Analytics: . Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Reklamy Google a měření konverzí: Používáme online marketingový proces “Google Ads” k umístění reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.) tak, aby se zobrazovaly uživatelům, kteří mají o tyto reklamy předpokládaný zájem. Měříme také konverze reklam. Dozvídáme se však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou tzv. “značkou pro sledování konverzí”. Sami však nedostáváme žádné informace, které by bylo možné použít k identifikaci uživatelů. Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: K umisťování reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.) používáme “Google Marketing Platform” (a služby jako “Google Ad Manager”). Marketingová platforma Google se vyznačuje tím, že se reklamy zobrazují v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatelů. To nám umožňuje zobrazovat reklamy pro naši online nabídku a v rámci ní cíleněji, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se například uživateli zobrazují reklamy na produkty, o které se zajímal v jiných online službách, jedná se o tzv. remarketing. Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Přítomnost na sociálních sítích

.
Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme údaje uživatelů, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou zde aktivní, nebo jim nabídnout informace o nás.

Rádi bychom upozornili, že údaje uživatelů mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může vést k rizikům pro uživatele, protože by to například mohlo ztížit vymáhání práv uživatelů.

Kromě toho se údaje uživatelů obvykle zpracovávají v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Profily používání lze například vytvářet na základě chování uživatelů při používání a jejich zájmů. Profily používání lze následně využít například k umístění reklamy v sítích i mimo ně, která pravděpodobně odpovídá zájmům uživatelů. Pro tyto účely se v počítačích uživatelů obvykle ukládají soubory cookie, v nichž je uloženo uživatelské chování a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být v profilech používání uloženy i údaje nezávislé na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Podrobné informace o jednotlivých formách zpracování a možnostech vznést námitku (opt-out) naleznete v prohlášeních o ochraně údajů a informacích poskytnutých provozovateli příslušných sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů bychom také rádi upozornili, že nejúčinněji je lze uplatnit u poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají pouze poskytovatelé, kteří mohou přijmout vhodná opatření a přímo poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

Facebook: Společně se společností Facebook Ireland Ltd. jsme zodpovědní za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů od návštěvníků naší stránky na Facebooku (tzv. “fanouškovské stránky”). Tyto údaje zahrnují informace o typech obsahu, který si uživatelé prohlížejí nebo s ním interagují, nebo o akcích, které provádějí (viz část “Věci, které vy a ostatní děláte a poskytujete” v Zásadách používání údajů na Facebooku: https://www. facebook.com/policy), jakož i informace o zařízeních, která uživatelé používají (např. IP adresy, operační systém, typ prohlížeče, jazykové nastavení, údaje o souborech cookie; viz část “Informace o zařízení” v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/policy). Jak je vysvětleno v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku v části “Jak tyto informace používáme?”, Facebook také shromažďuje a používá informace k poskytování analytických služeb, tzv. “Page Insights”, provozovatelům stránek, aby jim poskytl přehled o tom, jak lidé interagují s jejich stránkami a s obsahem, který je s nimi spojen. Se společností Facebook jsme uzavřeli zvláštní dohodu (“Informace o prohlížení stránek”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), která konkrétně stanoví bezpečnostní opatření, která musí společnost Facebook dodržovat, a ve které se společnost Facebook zavázala dodržovat práva subjektů údajů (tj. uživatelé mohou například zasílat informace nebo žádosti o vymazání přímo společnosti Facebook). Práva uživatelů (zejména na informace, výmaz, námitku a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami se společností Facebook omezena. Další informace naleznete v části “Informace o službě Page Insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Typy zpracovávaných údajů: Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. položky v online formulářích), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: žádosti o kontakt a komunikace, zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), marketing.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Používané služby a poskytovatelé služeb:

Pluginy a vložené funkce i obsah

Do naší online nabídky začleňujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen “poskytovatelé třetích stran”). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen “obsah”).

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. Pro zobrazení těchto obsahů nebo funkcí je tedy nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako “web beacons”) pro statistické nebo marketingové účely. “Pixelové značky” lze použít k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání naší online nabídky a mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Poznámky k právním základům: Pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V ostatních případech jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Instagramové pluginy a obsah: Jsme společně se společností Facebook Ireland Ltd. zodpovědní za shromažďování nebo přijímání v průběhu přenosu (nikoli však dalšího zpracování) “údajů o událostech” shromážděných společností Facebook prostřednictvím funkcí Instagramu (např.. (např. funkce pro vkládání obsahu), které jsou spuštěny v naší online službě nebo v souvislosti s přenosem za účelem: (a) zobrazování obsahu a reklamních informací, které jsou relevantní pro vnímané zájmy uživatelů; (b) doručování obchodních a transakčních zpráv (např. cílení na uživatele prostřednictvím služby Facebook Messenger); a (c) zlepšení doručování reklam a personalizace funkcí a obsahu (např. zlepšení schopnosti určit, který obsah nebo reklamní informace jsou relevantní pro vnímané zájmy uživatelů). Se společností Facebook jsme uzavřeli zvláštní dohodu (“Dodatek správce”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), která konkrétně stanoví, jaká bezpečnostní opatření musí společnost Facebook dodržovat (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), a ve které se společnost Facebook zavázala dodržovat práva subjektů údajů (tj. uživatelé mohou například poskytovat informace nebo podávat žádosti o výmaz přímo společnosti Facebook). Poznámka: Pokud nám Facebook poskytuje metriky, analýzy a přehledy (které jsou agregované, tj. nezískávají údaje o jednotlivých uživatelích a jsou pro nás anonymní), neprovádí se toto zpracování na základě sdílené odpovědnosti, ale na základě smlouvy o zpracování údajů (“Podmínky zpracování údajů “, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). , “Podmínky zabezpečení údajů” (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a s ohledem na zpracování v USA na základě standardních smluvních doložek (“Facebook EU Data Transfer Addendum, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Práva uživatelů (zejména na informace, výmaz, námitku a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami se společností Facebook omezena.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. položky v online formulářích).
 • Osoby, kterých se to týká: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelské zkušenosti, poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu, marketing, profilování pomocí informací souvisejících s uživatelem (vytváření uživatelských profilů).
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO), souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO), plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO).

Používané služby a poskytovatelé služeb:

 • Fonty Google: Integrujeme písma (“Google Fonts”) poskytovatele Google, přičemž údaje uživatelů se používají výhradně za účelem zobrazení písem v prohlížeči uživatelů. Integrace je založena na našem oprávněném zájmu na technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním používání písem, jejich jednotném zobrazení a zohlednění případných licenčních omezení pro jejich integraci. Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://fonts.google.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Zásuvné moduly a obsah Instagramu: Zásuvné moduly a obsah Instagramu – mohou zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text, a tlačítka, která uživatelům umožňují sdílet obsah z této online služby v rámci Instagramu. Poskytovatel služeb: https://www.instagram.com, Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webové stránky: https://www.instagram.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Videa na YouTube: video obsah; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://www.youtube.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Nastavení zobrazení reklamy: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Video obsah; poskytovatelé služeb: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; webové stránky: https://vimeo.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Vezměte prosím na vědomí, že Vimeo může používat službu Google Analytics a odkazujeme na Zásady ochrany osobních údajů (https://policies. google.com/privacy), stejně jako možnosti odhlášení pro službu Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo nastavení společnosti Google pro použití dat pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

.
Doporučujeme vám, abyste se pravidelně seznamovali s obsahem našich Zásad ochrany osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, jakmile to budou vyžadovat změny v operacích zpracování údajů, které provádíme. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat spolupráci z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, mějte na paměti, že se adresy mohou v průběhu času měnit, a než nás kontaktujete, zkontrolujte si prosím tyto údaje.

Práva subjektů údajů

.
Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, zejména podle článků 15 až 21 GDPR:

  • Právo vznést námitku: Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

.

 • Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas.
 • Právo na přístup: Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.
 • Právo na opravu: V souladu se zákonem máte právo požádat o doplnění údajů, které se vás týkají, nebo o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: V souladu se zákonem máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají, byly neprodleně vymazány, případně v souladu se zákonem požadovat omezení zpracování údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu v souladu s právními požadavky nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě.
 • Stížnost u dozorového úřadu: Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje požadavky GDPR.

Definice pojmů

V této části naleznete přehled pojmů použitých v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Řada pojmů je převzata ze zákona a definována především v čl. 4 GDPR. Právní definice jsou závazné. Následující vysvětlení vám naopak mají pomoci je pochopit. Termíny jsou řazeny abecedně.

  • Maskování IP adresy: “Maskování IP adresy” je metoda, při které se odstraní poslední oktet, tj. poslední dvě čísla IP adresy, takže IP adresu již nelze použít k jednoznačné identifikaci osoby. Proto je maskování IP adres prostředkem pseudonymizace postupů zpracování, zejména v online marketingu

.

 • Měření konverzí: Měření konverzí (označované také jako “vyhodnocení akce návštěvy”) je postup, pomocí kterého lze určit účinnost marketingových opatření. Za tímto účelem se obvykle na zařízeních uživatelů ukládá soubor cookie v rámci webových stránek, na kterých probíhají marketingová opatření, a poté se znovu načte na cílové webové stránce. To nám například umožňuje sledovat, zda reklamy, které jsme umístili na jiné webové stránky, byly úspěšné.
 • Osobní údaje: “Osobními údaji” se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen “subjekt údajů”); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo IP adresa. (např. cookie) nebo na jednu či více konkrétních charakteristik, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
 • Profily s informacemi o uživateli: Zpracování “profilů s informacemi o uživateli”, zkráceně “profilů”, zahrnuje jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k identifikaci určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby (v závislosti na typu profilování to mohou být různé informace týkající se demografických údajů, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich např. interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd.), nebo je předvídat (např. zájem o určitý obsah nebo produkty, chování při klikání na webové stránky nebo umístění). Soubory cookie a webové signály se často používají pro účely profilování.
 • Remarketing: O “remarketingu” nebo “retargetingu” hovoříme, když se například pro reklamní účely zaznamená, o které produkty se uživatel na webové stránce zajímal, aby se mu tyto produkty připomněly na jiných webových stránkách, např. v reklamách.
 • Správce:“Správce” je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracování: “Zpracováním” se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s údaji, ať už jde o shromažďování, analýzu, ukládání, přenos nebo výmaz.
 • Tvorba cílové skupiny: O tvorbě cílové skupiny (nebo “vlastního publika”) hovoříme v případě, že jsou cílové skupiny určeny pro reklamní účely, např. zobrazování reklamy. Například na základě zájmu uživatele o určité produkty nebo témata na internetu lze usoudit, že se tento uživatel zajímá o reklamy na podobné produkty nebo o internetový obchod, kde si produkty prohlížel. O “podobném publiku” (nebo podobných cílových skupinách) zase hovoříme tehdy, když se obsah, který je považován za vhodný, zobrazuje uživatelům, jejichž profily nebo zájmy pravděpodobně odpovídají uživatelům, pro které byly profily vytvořeny. Soubory cookie a webové signály se obvykle používají za účelem vytváření vlastních publik a podobných publik.

Vytvořeno pomocí bezplatného Datenschutz-Generator.de Dr. Thomasem Schwenke

cs_CZCZ