Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch zijn handel noch zijn beroep in hoofdzaak betreffen..

Recht op terugtrekking

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste termijn of het laatste goed in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (de firma Blitzgewitter Steinburg e.V., Am Bahndamm 12, 25560 Schenefeld, telefoonnummer: 0172-5435864 , e-mailadres: info@blitzgewitter.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) in kennis stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken, dat niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt..

Effecten van ontwenning.

Als u zich uit deze Overeenkomst terugtrekt, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (exclusief eventuele extra kosten omdat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; u zult in geen geval voor deze terugbetaling worden aangerekend. Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de beëindiging van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te leveren. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet nodig is om de staat, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

 

 • Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht.

  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

  – voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging wordt bepaald door de individuele keuze of bestemming van de consument, of die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument;
  – voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zal worden overschreden;
  – voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
  – voor de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

  Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten die

  – voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden indien het zegel na de levering is verwijderd;
  – voor de levering van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
  – voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

 

Exemplaar annuleringsformulier

.
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Naar
Bedrijf
Blitzgewitter Steinburg e.V.
Bij de spoordijk 12
25560 Schenefeld

E-mailadres: info@blitzgewitter.com

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) heb(ben) gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam (namen) van consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een mededeling op papier)

– Datum van kennisgeving
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Bron: Maakt met de Cancellation Policy Generator van het advocatenkantoor Plutte.

nl_BEBE